Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Jeroen Gankema lijsttrekker

Op een zeer druk bezochte leden vergadering van Lokaal Wassenaar die plaatsvond in de Warenar werd Jeroen Gankema unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Maria Bellekom Vogels werd door de leden gekozen op plaats twee, terwijl onze oud-voorzitter John May de eervolle positie van lijstduwer kreeg.
De kieslijst van Lokaal Wassenaar bevat naast diverse bekende gezichten ook vele nieuwe kandidaten. De kennis en kunde van de vele kandidaten is zonder meer groot te noemen. Het bestuur is zeer verheugd dat meer dan een derde van de kieslijst uit nieuwe kundige kandidaten bestaat. Hieruit blijkt opnieuw dat de belangstelling voor DE lokale partij van Wassenaar en de bereidheid om aan de eigen gemeenschap een bijdrage te leveren nog steeds toeneemt. Niet voor niets stemde 40% van de Wassenaarse kiezers bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lokaal.
Lokaal Wassenaar gaat als grootste lokale partij en enige lokale vertegenwoordiger in B&W met de vastgestelde kieslijst op voor een geweldig verkiezingsresultaat. Dat is van groot belang voor Wassenaar en daar kunt u aan bijdragen.

Subsidie kinderboerderij blijft

Een paar weken geleden stond in de Wassenaarse Krant een oproep van de kinderboerderij aan de Wassenaarse gemeenteraad om hen te helpen. De kinderboerderij had van de gemeente vernomen dat de boerderij de komende jaren mogelijk géén of minder subsidie zou ontvangen. Dit zou betekenen dat het voortbestaan van de boerderij in gevaar zou kunnen komen. Triest voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Ook raakt het de dagbesteding op de kinderboerderij die door Philadelphia Zorg wordt aangeboden. De kinderboerderij is één van de Wassenaarse organisaties die meehelpen met sociaal- maatschappelijke activering, natuur- en klimaateducatie, bestrijding van eenzaamheid en bevordering van buurtcontacten.

De beoogde bezuiniging is een gevolg van een in november 2019 vastgestelde bezuiniging van € 150.000 op het subsidiebeleid voor de jaren 2021-2023. Verleden week is in de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2022 behandeld.

Lokaal Wassenaar acht een bezuiniging op de subsidies niet in overeenstemming met de onvermijdbare kosten bij gesubsidieerde instellingen. Het gaat juist om instellingen die in het preventieve veld heel belangrijk werk verrichten. Daar werken vele vrijwilligers om dat voor elkaar te krijgen, maar er zijn nu eenmaal onvermijdbare kosten.
Gelukkig is gebleken dat er o.a. door de tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van jeugdzorg weer wat meer ruimte zit in de gemeentelijke begroting voor het jaar 2022. Tijdens de begrotingsraadsvergadering van 26 oktober jl. is dan ook een aantal -mede door Lokaal Wassenaar ondersteunde- amendementen en moties ingediend waardoor besloten is om een deel van deze ruimte aan te wenden om een aantal bezuinigingen uit het verleden te matigen en nieuwe initiatieven te steunen.

Lokaal Wassenaar heeft zelf ook samen met de PvdA een amendement ingediend om de geplande bezuiniging op subsidies van € 50.000 voor het jaar 2022 te laten vervallen. Handhaving van deze bezuiniging zou naar onze mening tot ongewenste gevolgen bij een aantal gesubsidieerde instellingen leiden.

Dit amendement is door de volledige raad aangenomen en geeft daarmee weer financiële ruimte voor diverse sociale-, culturele en sportieve verenigingen en instellingen en helpt ook de kinderboerderij.

Participatie bij verkeer moet beter

Begin juli werden de resultaten van het verkeersonderzoek in de Warenar gepresenteerd. De gemeente heeft met een verkeersbureau en verschillende belangengroepen hier aan gewerkt. Direct viel al op dat de betrokken partijen anders tegen de resultaten aankeken en sommige zelfs de conclusies in twijfel trokken.

Die twijfel komt doordat “floating car data” is gebruikt, gegenereerd door GSM-units in auto’s. Die data bleek niet overal bruikbaar om verkeerstromen goed in kaart te brengen. Dat van het verkeer vanuit Katwijk slechts ca.15% het dorp zou verlaten stuitte op veel vraagtekens bij zowel direct betrokkenen als vele aanwezigen in de zaal.
Op de vraag wat de vervolgstappen zijn antwoorde de wethouder: “We gaan vooral veel verder praten”. Daarna bleef het stil tot het voorstel in de raad van september om de vijf kansen uit het verkeersonderzoek vast te stellen als uitgangspunt, gevolgd door een uitvoeringsplan in november.

De wethouder gaf aan dat verdere participatie “heel lokaal” zou worden maar kwam later met de omschrijving “heel breed op inwoner niveau”. Of buurtverenigingen, KeerVerkeer en de door de wethouder ingestelde werkgroep verkeer hierbij nog een rol spelen, is niet duidelijk. Lokaal Wassenaar ziet voor deze groepen nog steeds een belangrijke rol, omdat zowel korte termijn maatregelen als bredere “oplossingsrichtingen” grote delen van het dorp kunnen gaan raken. We willen de wethouder nogmaals meegeven de participatie aanzienlijk te verdiepen.

Er is voldoende informatie om met “field-trials” te onderzoeken wat kan verbeteren en welke impact er wel/niet is. We denken daarbij aan dosering op de N441, het anders regelen van de auto- en fiets-stromen bij het Rozenplein en verkeersregulatie op de Jagerslaan. Ook naar de inrichting en gebruik van de Lange Kerkdam en eenrichtingverkeer op delen van zowel Backershagenlaan als Schouwweg willen we kritisch kijken. Daarnaast zijn er vele kleinere zaken die je zo kunt oppakken. Bewoners geven dit al jaren aan.

Dit willen we doen in samenspraak met alle betrokkenen, dus ook met de wijken die wat verderop van de proefneming liggen. Het gehele dorp moet er immers beter van worden. Daarbij staat wat Lokaal Wassenaar betreft verbeteren van de veiligheid voorop.

Lokaal Wassenaar vindt ook dat ter onderbouwing van de resultaten van het verkeersonderzoek er een kentekenonderzoek moet komen. Ingrepen met grote impact worden dan goed onderbouwd. Dat zal aan alle onduidelijkheid een einde kunnen maken.

Kortom: in goede samenspraak met de inwoners doorpakken met (test-)maatregelen en niet uitstellen.

Interview met fractievoorzitter Fred Weyn

Door onze fractievoorzitter Fred Weyn werd een interview gegeven voor Midvliet TV.
U kunt dat via onderstaande link bekijken.

https://www.midvliet.nl/televisie/uitzending-gemist-televisie/video/1517-politiek-in-beeld-lokaal-wassenaar

Website bijgewerkt op 27 november 2021

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.