Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Valkenburg en niet nagekomen afspraken

Na jaren discussie is het zover: de gemeente Katwijk heeft het bestemmingsplan Valkenburg voor inspraak bekend gemaakt. Het gaat om een heel globaal bestemmingsplan. In dit plan is de mogelijkheid opgenomen om tot op de Wassenaarse gemeentegrens 5600 woningen te bouwen. Dat zijn 600 woningen meer dan we eerder afspraken. Zelfs gebouwen met 10 verdiepingen (30 m hoog) zijn mogelijk.

In 2018 is er tussen de beide gemeenten, de provincie en het Rijk een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat de bebouwing niet tot op de gemeentegrens komt. Het is voor Lokaal Wassenaar ontzettend teleurstellend en niet acceptabel dat de gemeente Katwijk dit afwijkende plan zonder overleg met de gemeente Wassenaar heeft opgesteld.

Lokaal Wassenaar maakt zich al langer zorgen over de gevolgen van woningbouw op Valkenburg, maar heeft steeds geprobeerd zich constructief op te stellen om uiteindelijk een plan te krijgen dat voor iedereen acceptabel is. We hebben daarvoor diverse moties en amendementen ingediend, maar helaas…

Niets van de Wassenaarse afspraken met de gemeente Katwijk en de provincie is terug te vinden in het plan.
Er is helemaal geen groen in het plan aangegeven en de gevolgen van het (toenemende) verkeer zijn onvoldoende duidelijk gemaakt. Alleen al op de locatie Valkenburg komen 15.000-20.000 mensen te wonen waarvan een groot deel ’s morgens het gebied uitgaan en in de middag weer terugkomen. We zijn bang dat een groot deel van die auto’s Wassenaar als sluiproute neemt met alle gevolgen van dien op onze wegen. Daarom willen we nú al meer duidelijkheid en afspraken op welke manier dat wordt voorkomen.

De gemeente heeft een zienswijze opgesteld als reactie op het bestemmingsplan. Daarin wordt verwezen naar de gemaakte afspraken en stelt de gemeente dat het bestemmingsplan moet worden aangepast met woningbouw op veel grotere afstand van de Wassenaarse gemeentegrens.

Voor Lokaal Wassenaar zijn in elk geval de breedte van het groene gebied tot aan de bebouwing en de verkeersafwikkeling belangrijke punten.

Tot 15 juli kan iedereen een zienswijze op het bestemmingsplan indienen bij de gemeente Katwijk. We hopen dat u daarvan gebruik zult maken om het Wassenaarse standpunt luid en duidelijk en zoveel mogelijk te laten horen. Daarbij kunnen natuurlijk ook punten gebruikt worden die de gemeente in haar conceptzienswijze heeft benoemd. (website gemeenteraad, commissie 28 juni, punt 7, bijlage 1)

Laten we er met elkaar voor zorgen dat er ontwikkeling komt met veel groen en zonder overlast van verkeer in het belang van een leefbare regio.

Beperkt financieel tekort ondanks structurele problemen in sociaal domein

Recent is de jaarrekening 2020 besproken. Deze sluit af met een tekort van €735.000. Dit is beter dan het verwachte tekort van €1.9 miljoen maar blijft zorgelijk. Corona heeft niet geholpen maar de directe uitgaven hiervoor zijn relatief beperkt.
Een belangrijke oorzaak van het tekort ligt in het sociaal domein, met name de jeugdzorg en de kosten van huishoudelijke hulp welke onder de nieuwe landelijke regeling sterk oplopen. Andere gemeenten worstelen met hetzelfde probleem en hebben vaak al diep moeten snijden in basisvoorzieningen. Wassenaar heeft inmiddels een gedegen plan van aanpak voor de jeugdzorg en werkt aan een plan voor de huishoudelijke hulp. Verder is het wachten op een structurele aanpak door een nieuw kabinet.
Het tekort wordt mede veroorzaakt doordat de accountant een voorgestelde wijziging in de afschrijvingen niet heeft goedgekeurd. Het effect hiervan was €630.000 negatief. Verwacht wordt dat voor 2021 de accountant akkoord gaat met een aangepaste versie. Lagere afschrijvingen door langere levensduur betekent dat iets voor een hogere waarde in de boeken staat en een verhoogd risico dat ooit een boekverlies moet worden genomen. Ook vraagt het meer onderhoud om de verlengde levensduur mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat een conservatieve inschatting hogere lasten en dus mogelijk nu bezuinigen betekent. Lokaal Wassenaar vindt dat er voldoende waarborgen zijn bij het wijzigen van de afschrijvingssystematiek en dat het risico acceptabel is ten opzichte van de extra ruimte die het biedt in de begroting.
Onze vermogens- en liquiditeitspositie blijft goed. Voorgenomen bezuinigingen zijn gerealiseerd. Projecten als gymzaal en sporthal liggen op schema. Een minpuntje blijft dat we evenals vorige jaren te optimistisch zijn over het aantal projecten dat we willen uitvoeren.
De jaarrekening moet aan regelgeving qua indeling en inhoud voldoen. Dat maakt het niet altijd leesbaar. Met name onttrekking en toevoeging aan reserves maakt dat een uiteindelijk resultaat kan omslaan van positief naar negatief. Verwarrend voor de gemiddelde lezer. Ook in 2020 was dit het geval. Het streven blijft de financiële verantwoording elk jaar transparanter te maken zodat eenieder beter kan begrijpen hoe Wassenaar er voor staat.
Deze jaarrekening biedt een goed uitgangspunt voor de komende jaren. Ook gaan we het effect zien van investeringen in het centrum en is er goede voortgang bij onderwerpen als raadshuis de Paauw en theater Warenar. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Wel zijn er nog onderwerpen als bouwen op de locaties ANWB, Den Deijl en Valkenhorst die verdere verdieping behoeven.

Bestemmingsplan en het Ammonslaantje

De gemeenteraad krijgt regelmatig stukken ter besluitvorming die te maken hebben met ruimtelijke ordening, waaronder bestemmingsplannen. Dat betekent dat de raadsleden moeten besluiten over uitbreiding en nieuwbouw van woningen en bedrijven. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Zo wordt bepaald wat op een bepaalde locatie is toegestaan. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Het bestemmingsplan is daarmee een belangrijk juridisch bindend document en geldt voor iedereen, dus voor u als inwoner, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen, dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de bebouwingsmogelijkheden in uw nieuwe buurt én voor uw nieuwe woning zijn.

Maar er is een mogelijkheid om af te wijken van een bestemmingsplan.

Dat was bijvoorbeeld het geval afgelopen raadsvergadering. Een potentiële koper van een stukje grasland aan het Ammonslaantje wil daar graag een woning bouwen. Volgens het geldende bestemmingsplan is dat echter niet toegestaan.

Om toch bebouwing of een woning mogelijk te maken is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Daarvoor moet een goede onderbouwing worden gemaakt. Dat is vooral nodig om willekeur te voorkomen, maar ook om anderen de mogelijkheid te geven om een reactie te geven en bezwaren in te dienen.

Lokaal Wassenaar hecht aan een zorgvuldige procedure waarin alle belangen op een goede en eerlijke manier worden afgewogen. Elke mogelijke indruk van willekeur moet hoe dan ook worden voorkomen. Naar onze mening was er onvoldoende onderbouwing voor de afwijking. Ook hechten wij aan het landelijke karakter van het gebied dat weliswaar niet door één woning erg zal worden aangetast maar wel als dit besluit er toe leidt dat er meerdere woningen komen. Ook anderen hebben hun zorgen en bezwaren geuit.

Wij willen daarom dat er breder wordt gekeken dan alleen naar deze ene woning. Om te voorkomen dat partijen (en de gemeente) in jarenlange procedures verzanden heeft Lokaal Wassenaar samen met D66 een aanpassing van het raadsbesluit voorgesteld wat duidelijkheid geeft naar alle partijen en naar anderen die overwegen in dit gebied te bouwen. Helaas was er geen meerderheid voor ons voorstel. Wij vinden dat jammer en zijn bang dat dit dossier zich blijft voortslepen. Uiteindelijk zijn alle partijen dan verliezers.

Als u ideeën heeft en met ons mee wil denken over ruimtelijke ordening of vergunningen kunt u contact opnemen met ons raadslid Bart Boon of via secretaris@lokaalwassenaar.nl.

Interview met fractievoorzitter Fred Weyn

Door onze fractievoorzitter Fred Weyn werd een interview gegeven voor Midvliet TV.
U kunt dat via onderstaande link bekijken.

https://www.midvliet.nl/televisie/uitzending-gemist-televisie/video/1517-politiek-in-beeld-lokaal-wassenaar

Website bijgewerkt op 1 juli 2021

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.