Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Trots op sportakkoord

In iets meer dan een half jaar heeft de sportformateur het voor elkaar gekregen dat een lokaal sportakkoord is gesloten tussen een aantal organisaties in Wassenaar. Raadslid Maria Bellekom-Vogels van Lokaal Wassenaar was ook bij deze gebeurtenis aanwezig.

Het akkoord met de naam “Wassenaar in Beweging 2020 – 2023” heeft als doelstelling om alle inwoners van Wassenaar de komende jaren 10% méér te laten bewegen. Voor de uitvoering van het plan is een kerngroep samengesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, sportcontact en maatschappelijke organisaties. Ook de Stichting Gehandicapten Wassenaar is erbij betrokken, juist om iedereen de mogelijkheid te bieden om zoveel mogelijk mee te kunnen doen.

De fractie van Lokaal Wassenaar en ook onze wethouder Inge Zweerts de Jong zijn trots op de mooie verbinding die is gelegd tussen de mensen, die actief zijn bij een sportvereniging, de vrijwilligerscentrale, de zorgaanbieders, de SMOW, de Schooladviesdienst, Stichting Gehandicapten, het Jongerenwerk, Wassenaarse ouderen in beweging en de gemeente. Ze hebben de gezamenlijke doelstelling om alle Wassenaarders méér te laten bewegen. Over hoe een en ander vorm krijgt hoort u binnenkort veel meer.

“Verbinden” is één van de pijlers van het verkiezingsprogramma van Lokaal Wassenaar. Met elkaar kun je immers méér bereiken. Vandaar dat wij blij zijn met deze kerngroep. Dit is een mooie stap naar meer verbinding. Wij zijn ook trots op het feit dat we samen met andere partijen hebben besloten om gedurende deze raadsperiode te starten met de bouw van een nieuwe gymzaal en een nieuwe sporthal. Daar gaan onze inwoners veel plezier en gezondheid aan ontlenen.

Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor het in beweging blijven van de Wassenaarders. De kerngroep heeft een actieplan voor de komende 6 maanden opgesteld. (er is overigens nog ruimte voor meer kerngroepleden) Een medewerker van de schooladviesdienst zal een en ander gaan coördineren. De kerngroep zal zich verder ook gaan inzetten voor een nog op te stellen lokaal preventieakkoord.

Lokaal Wassenaar vindt het belangrijk dat er op deze manier binnen Wassenaar een goed netwerk gaat ontstaan om elkaar makkelijker te vinden.

Begroting 2021 in corona tijd

Lokaal Wassenaar complimenteert het college van burgemeester en wethouders om in deze tijd vol onzekerheden überhaupt tot een inzichtelijke en sluitende begroting te komen. Veel gemeenten zijn hierin niet of nauwelijks geslaagd. Een begroting die bovendien duidelijk aangeeft waar we staan en wat we mogen verwachten. Dit is het 3e jaar van dit college. Er is al veel bereikt. Deze begroting maakt dat Wassenaar een prima dorp blijft om te wonen en werken.

Lokaal Wassenaar heeft met de collegepartners belangrijke zaken opgestart, zoals een nieuwe sporthal, nieuwe gymzaal en het centrum verbeterplan. Daarnaast zal de uitvoering van de nieuwe woonvisie daadwerkelijk tot meer woningen voor Wassenaarders leiden.
Tot 2024 staan zo’n €43 miljoen aan investeringen begroot. Wassenaar is financieel gezond en heeft voldoende geld, maar de spaarpot heeft een bodem. Lokaal Wassenaar blijft kritisch kijken naar de investeringen; ze moeten structureel bijdragen aan Wassenaar, maar ook financieel draagbaar zijn en niet ten koste gaan van andere belangrijke zaken. Bovendien zijn we kritisch t.a.v. de uitvoeringsplanning. Het moet wel realistisch blijven.

De begroting kent drie financiële uitdagingen: de kosten jeugdzorg, een lagere bijdrage van het rijk en corona. Dit vraagt om in 2021 scherp op te letten indien het financieel toch tegen zit. Door innovaties in de aanpak van de jeugdzorg zijn de kosten daar wat te temperen.
Met een eigen ambtelijke organisatie - los van Voorschoten - kunnen we aan de toekomst bouwen. Er zal hard moeten worden gewerkt om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten, waar mensen graag willen werken. Lokaal Wassenaar ziet mogelijkheden voor een bestuurscentrum in de Paauw, (zodat het huidige gemeentekantoor vrij komt voor woningbouw), maar benadrukt dat er nog de nodige obstakels moeten worden geadresseerd, o.a. verkeer, parkeren, draagvlak in de buurt en de Paauw als cultureel erfgoed.

‘Corona’ betekent nu minder verkeer en vertraging bij het verkeersonderzoek naar het sluipverkeer door Wassenaar. Lokaal Wassenaar vindt dat er snelheid moet worden gemaakt met reeds bekende mogelijkheden om sluipverkeer tegen te gaan en optimaal gebruik moet worden gemaakt van de kennis van groepen als Keer Verkeer.

Duurzaamheid en energietransitie hebben voortdurend aandacht nodig. Door maatregelen moeten we de grote achterstand in Wassenaar t.a.v. van hernieuwbare elektriciteit snel weg werken.

Samenvattend zien wij veel positiefs en hebben het vertrouwen dat het college van B&W ook de komende periode de daadkracht en inzet, die we ook bij corona hebben gezien, gaat voortzetten.

Interview met fractievoorzitter Fred Weyn

Door onze fractievoorzitter Fred Weyn werd een interview gegeven voor Midvliet TV.
U kunt dat via onderstaande link bekijken.

https://www.midvliet.nl/televisie/uitzending-gemist-televisie/video/1517-politiek-in-beeld-lokaal-wassenaar

Lokaal Wassenaar: altijd in de buurt (nu bij kunstgroep in de molen)

Kunstgroep Wassenaar is weer begonnen met het organiseren van exposities, rekening houdend met anderhalve meter afstand. Lokaal Wassenaar is verheugd dat met inachtneming van de RIVM maatregelen het weer mogelijk is om van kunst te genieten in onze prachtige molen. Ook zijn er weer films gedraaid in de filmzaal van de bibliotheek en zijn de musea opengegaan. De afgelopen periode zonder cultuurbeleving was voor velen een saaie tijd. Zo zie je maar hoe belangrijk cultuur is.

Onlangs is door de gemeenteraad de startnotitie Cultuurbeleid vastgesteld. Dit is de eerste stap om te komen tot een nieuw cultuurbeleid voor de jaren 2021-2024. Dat is niet alleen nodig omdat het oude beleidsplan dit jaar afloopt. Het is ook nodig omdat er vanaf 2021 in Wassenaar een nieuw subsidieplan in werking treedt én omdat er vanaf 2021 landelijk een nieuw cultuurbeleid zal gelden. Het uitgangspunt is: “Cultuur van en voor iedereen”. De bedoeling is dat er méér verbinding komt tussen de zorg en culturele instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen en initiatieven van kunstenaars. Er zal een Fonds voor Cultuurparticipatie worden opgericht voor o.a. een subsidieregeling, waarin samen met de gemeenten drempelverlagende initiatieven in het hele land gesteund worden. Het verbinden van de zorg met cultuur en het laag drempelig hiervan zijn voor iedereen vindt Lokaal Wassenaar van groot belang.

Bij het behandelen van de startnotitie was nog veel onzeker. Dat kwam o.a. omdat de evaluatie van het cultuurbeleid 2017-2019 nog niet gereed is. Ook maken andere factoren, zoals de herontwikkeling van de Warenar, het gebruik van raadhuis de Paauw, alsmede de regelgeving met betrekking tot de 1,5 meter maatschappij het heel lastig om een nieuw cultuurbeleid voor de toekomst uit te stippelen.

De fractie van Lokaal Wassenaar heeft tijdens de behandeling van het cultuurbeleid o.a. gevraagd om een goede lokale evenementenkalender, opdat iedereen - zowel inwoners als bezoekers - heel eenvoudig kan zien wat er op welk moment in Wassenaar georganiseerd wordt; een actuele “uit-agenda” voor jong en oud en met welke activiteiten men mee kan doen.

Tot september loopt er een participatie traject, waarin belanghebbenden hun wensen over het cultuurplan kunnen uiten. Als u leuke ideeën heeft en als u nog niet benaderd bent om uw visie te geven, stuur dan een email met uw visie naar secretaris@lokaalwassenaar.nl. Wij gaan er mee aan de slag.

Lokaal Wassenaar; altijd in de buurt (nu Kerkehout)


Het college van burgemeester en wethouders heeft een negatief advies uitgebracht over de aanvraag van het buurtinitiatief Kerkehout. Dit initiatief behelst het uitwerken van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een gezamenlijk buurtcentrum. Het college staat wel positief tegenover het idee. Ze wil het echter niet ondersteunen omdat een nieuw buurtcentrum niet is opgenomen in de gemeentelijke accommodatieplannen. Bovendien is er bij de gemeente te weinig capaciteit om het project te begeleiden.


Tijdens de commissievergadering van 27 mei j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels een uitgebreid betoog gehouden met een drietal argumenten om wel medewerking te verlenen aan dit initiatief. Het argument van de gemeente dat de focus op de realisatie van bestaande projecten ligt, noemde zij een drogreden. Met dit argument kan namelijk ieder willekeurig burgerinitiatief naar de prullenmand worden verwezen. Er zijn altijd lopende projecten en als daar de focus op zou liggen is er dus nooit ruimte voor andere initiatieven.

Het tweede argument van de gemeente dat er geen sprake kan zijn van gemeentelijke begeleiding deugt volgens de fractie van Lokaal Wassenaar ook niet. Er wordt helemaal niet om begeleiding gevraagd. De initiatiefnemers willen het haalbaarheidsonderzoek juist zelf uitvoeren. Het enige dat zij vragen is een bedrag van € 30.000 voor het inhuren van deskundige ondersteuning.

Tenslotte stelt de gemeente dat woningbouw op gemeentegrond zou moeten geschieden via een tender of een aanbesteding. De fractie van Lokaal Wassenaar vindt dat de gemeente hiermede verder gaat dan waar het initiatief toe strekt. Woningbouw speelt in het initiatief een ondergeschikte rol, maar wordt als eventueel kostendekkende invulling van het plan meegenomen. Daar is ook alles voor te zeggen.
Samenvattend komt de fractie Lokaal Wassenaar dan ook tot de conclusie dat het voorstel van het college om geen medewerking te verlenen aan het burgerinitiatief Kerkehout niet berust op goede gronden en daarom niet door de raad dient te worden aangenomen. Onze fractie zal in de raadsvergadering op 8 juni a.s. met een amendement komen (dat overigens wordt ondersteund door zeker vijf andere politieke partijen) om het voorstel van het college te wijzigen en om wél medewerking te verlenen aan dit burgerinitiatief.
Tevens wordt door ons voorgesteld om voor dit doel € 30.000 ter beschikking te stellen.

De fractie van Lokaal Wassenaar vindt het een loffelijk initiatief dat breed gedragen wordt in de wijk. Kerkehout geeft daarmee te kennen een vitale leefgemeenschap te zijn. Lokale gemeenschapszin als basis voor lokale besluitvorming; mooier kan het toch niet?!

Website bijgewerkt op 19 november 2020

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.