Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Participatie bij verkeer moet beter

Begin juli werden de resultaten van het verkeersonderzoek in de Warenar gepresenteerd. De gemeente heeft met een verkeersbureau en verschillende belangengroepen hier aan gewerkt. Direct viel al op dat de betrokken partijen anders tegen de resultaten aankeken en sommige zelfs de conclusies in twijfel trokken.

Die twijfel komt doordat “floating car data” is gebruikt, gegenereerd door GSM-units in auto’s. Die data bleek niet overal bruikbaar om verkeerstromen goed in kaart te brengen. Dat van het verkeer vanuit Katwijk slechts ca.15% het dorp zou verlaten stuitte op veel vraagtekens bij zowel direct betrokkenen als vele aanwezigen in de zaal.
Op de vraag wat de vervolgstappen zijn antwoorde de wethouder: “We gaan vooral veel verder praten”. Daarna bleef het stil tot het voorstel in de raad van september om de vijf kansen uit het verkeersonderzoek vast te stellen als uitgangspunt, gevolgd door een uitvoeringsplan in november.

De wethouder gaf aan dat verdere participatie “heel lokaal” zou worden maar kwam later met de omschrijving “heel breed op inwoner niveau”. Of buurtverenigingen, KeerVerkeer en de door de wethouder ingestelde werkgroep verkeer hierbij nog een rol spelen, is niet duidelijk. Lokaal Wassenaar ziet voor deze groepen nog steeds een belangrijke rol, omdat zowel korte termijn maatregelen als bredere “oplossingsrichtingen” grote delen van het dorp kunnen gaan raken. We willen de wethouder nogmaals meegeven de participatie aanzienlijk te verdiepen.

Er is voldoende informatie om met “field-trials” te onderzoeken wat kan verbeteren en welke impact er wel/niet is. We denken daarbij aan dosering op de N441, het anders regelen van de auto- en fiets-stromen bij het Rozenplein en verkeersregulatie op de Jagerslaan. Ook naar de inrichting en gebruik van de Lange Kerkdam en eenrichtingverkeer op delen van zowel Backershagenlaan als Schouwweg willen we kritisch kijken. Daarnaast zijn er vele kleinere zaken die je zo kunt oppakken. Bewoners geven dit al jaren aan.

Dit willen we doen in samenspraak met alle betrokkenen, dus ook met de wijken die wat verderop van de proefneming liggen. Het gehele dorp moet er immers beter van worden. Daarbij staat wat Lokaal Wassenaar betreft verbeteren van de veiligheid voorop.

Lokaal Wassenaar vindt ook dat ter onderbouwing van de resultaten van het verkeersonderzoek er een kentekenonderzoek moet komen. Ingrepen met grote impact worden dan goed onderbouwd. Dat zal aan alle onduidelijkheid een einde kunnen maken.

Kortom: in goede samenspraak met de inwoners doorpakken met (test-)maatregelen en niet uitstellen.

Verbeter uw buurt

Er zijn veel bewoners en buurtverenigingen die goede ideeën hebben om hun buurt te verbeteren. Dat kan gaan om relatief kleine zaken als het inrichten van een groenperkje of iets verleggen van een trottoir, maar ook om grotere zaken als verbeteringen op gebied van veiligheid en leefbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan veilige oversteekplaatsen voor kinderen of het goed inrichten van speelplaatsen. In het voorjaar heeft Lokaal Wassenaar bij de behandeling van de kadernota extra geld geregeld om initiatieven of wensen die komen vanuit een buurt financieel te kunnen ondersteunen.

Daarom is er vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor dit soort buurtinitiatieven. Samen met uw buurtbewoners kunt een beroep doen op een deel van dit bedrag om zaken in uw buurt te verbeteren. De komende burendag op zaterdag 25 september is een mooi moment om de mensen in je straat beter te leren kennen en om wat met elkaar te doen. Ook kun je dan met je buurtbewoners nagaan wat er aan verbeteringen in je buurt gewenst zijn. Sla de handen ineen en zet u samen in voor het verbeteren van uw eigen buurt.

Komt u er niet helemaal uit? Dan helpen we u graag. Lokaal Wassenaar – als initiatiefnemer van ‘verbeter je buurt’ – wil graag ondersteuning bieden bij de aanmelding van uw initiatief bij de gemeente. Indien u daar gebruik van wilt maken, stuur ons dan een bericht via secretaris@lokaalwassenaar.nl en leg daarin uit wat u graag in uw buurt gerealiseerd zou willen zien. Wij nemen dan contact met u op en helpen u verder op weg.

Interview met fractievoorzitter Fred Weyn

Door onze fractievoorzitter Fred Weyn werd een interview gegeven voor Midvliet TV.
U kunt dat via onderstaande link bekijken.

https://www.midvliet.nl/televisie/uitzending-gemist-televisie/video/1517-politiek-in-beeld-lokaal-wassenaar

Website bijgewerkt op 10 oktober 2021

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

10-10-2021

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 27 oktober zal er om 19.30 uur in de Warenar een ALV worden gehouden. Deze ALV zal vrijwel geheel in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen staan.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.