Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Grip houden op financiële risico’s verbouwing De Paauw

Als je vanuit Den Haag over de Rijksstraatweg Wassenaar binnenkomt zie je het prachtige gebouw De Paauw staan. Het grote groene grasveld en het statige gele gebouw vormen een schilderachtig tableau. Niet gek dan ook dat de raad in mei een richtinggevende uitspraak deed om er naar te streven een deel van het bestuur en ambtenarenapparaat in het historische gebouw te huisvesten.

Een unieke combi, restauratie van de binnenkant en huisvesting van een deel van het ambtenarenapparaat. Win – win dus, zou je zeggen. Maar zo eenvoudig is het niet. Met de verbouwing zijn grote bedragen gemoeid; eerste schatting 12 miljoen euro. Daarbij geeft het college van B&W zelf aan dat er een mogelijke foutmarge in de berekening zit van 25 %. Tel daarbij op de stijgende inflatie en de nog steeds toenemende prijzen voor bouwmateriaal. Verder is nog niet duidelijk aan hoeveel werkplekken de gemeente de komende jaren behoefte heeft. Ook de financiële onderbouwing van de geplande horeca is nog niet bekend. Voordat je het weet zit je met een groot financieel tekort. De raad is eerder onaangenaam verrast geweest met overschrijding van begrote projectkosten zoals onlangs nog bij de restauratie van de molen.

Het restaureren van het gebouw en onderbrengen van het bestuursapparaat is geen doel op zich, maar moet bekeken worden in het grotere geheel. Ook het gemeentekantoor zal nog een tijd in gebruik blijven. Wat doen we om de restauratie periode te overbruggen? Hoe gaan we om met onzekerheid en risico’s en op welke momenten dient de raad te worden geïnformeerd over de voortgang?

De toekomstige fractie van Lokaal Wassenaar zal ook na de verkiezingen het proces nauwgezet blijven volgen. Dan kunnen we indien nodig tijdig ingrijpen als er overschrijdingen dreigen. We willen allemaal een mooie Paauw; tegelijkertijd is niemand gebaat bij grote financiële tekorten.

Wat is goed?

Lokaal Wassenaar is de grootste, stabiele lokale partij van Wassenaar en hanteert steeds als uitgangspunt: ‘Wat is goed voor Wassenaar?’ Kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en de mening van de inwoners zijn daarbij leidend. Dit geldt voor alle terreinen waar wij invloed op hebben. Dat doen we door praktische en uitvoerbare oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar onze gemeente voor staat.

Dat willen we vooral samen met ú doen. Lokaal Wassenaar is voorstander van minder bureaucratie, regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en meer zeggenschap voor burgers. Dat doen we door individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.

Lokaal Wassenaar vindt dat de gemeente moet faciliteren en partner moet zijn van inwoners, ondernemers en betrokken moet zijn bij maatschappelijke netwerken. Met persoonlijk contact, een herkenbaar aanspreekpunt en dienstverlening dichtbij de inwoners. Daarbij krijgen gezinnen, jongeren, alleenstaanden en ouderen meer ondersteuning op buurt-, wijk- en dorpsniveau en zorgen we voor een prettig woon- en leefklimaat voor iedereen.

Ook onze ondernemers verdienen aandacht. Lokaal Wassenaar vindt dat het bedrijfsleven meer ondersteuning moet krijgen. Dit geldt voor bedrijven, midden- en kleinbedrijf, detailhandel én ZZP-ers. Kansrijke nieuwe projecten moeten direct worden uitgevoerd of voorbereid.

Lokaal Wassenaar vindt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente steeds kritisch moeten worden bekeken. Daarom moet regelmatig worden geëvalueerd wat de gemeente wel en niet (meer) moet doen. Het gaat immers om úw belastinggeld.

Een doordachte toekomstvisie voor Wassenaar is belangrijk. Daarbij zijn de begrippen groen, sociale samenhang, duurzaamheid en ambitie leidend. Sport, cultuur en onderwijs krijgen daarbij permanente aandacht.

Lokaal Wassenaar: altijd in de buurt

Jeroen Gankema lijsttrekker

Op een zeer druk bezochte leden vergadering van Lokaal Wassenaar die plaatsvond in de Warenar werd Jeroen Gankema unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Maria Bellekom Vogels werd door de leden gekozen op plaats twee, terwijl onze oud-voorzitter John May de eervolle positie van lijstduwer kreeg.
De kieslijst van Lokaal Wassenaar bevat naast diverse bekende gezichten ook vele nieuwe kandidaten. De kennis en kunde van de vele kandidaten is zonder meer groot te noemen. Het bestuur is zeer verheugd dat meer dan een derde van de kieslijst uit nieuwe kundige kandidaten bestaat. Hieruit blijkt opnieuw dat de belangstelling voor DE lokale partij van Wassenaar en de bereidheid om aan de eigen gemeenschap een bijdrage te leveren nog steeds toeneemt. Niet voor niets stemde 40% van de Wassenaarse kiezers bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lokaal.
Lokaal Wassenaar gaat als grootste lokale partij en enige lokale vertegenwoordiger in B&W met de vastgestelde kieslijst op voor een geweldig verkiezingsresultaat. Dat is van groot belang voor Wassenaar en daar kunt u aan bijdragen.

Website bijgewerkt op 18 januari 2022

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.