Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Hoe verder met locatie Valkenburg, komt het nog goed?

De laatste weken is er weer de nodige onrust over bebouwing op Valkenburg. In de Tweede Kamer spraken partijen over de behoefte aan woningen en het bouwen op Valkenburg. Al ongeveer 20 jaar wordt er gesproken over woningbouw op het voormalige vliegkamp. Terecht maken ook zij zich zorgen omdat het lang duurt en velen wachten op een woning.
Maar moet dat dan betekenen dat er als een kip zonder kop gebouwd gaat worden zonder de consequenties te overzien? Vorig jaar schreven wij al dat Wassenaar onderdeel is van een voormalige Rijksbufferzone. Een gebied in Nederland dat door de rijksoverheid was aangewezen om stedelijke gebieden ruimtelijk te scheiden. Niet alleen voor behoud van de openheid, maar vooral ook voor de leefbaarheid van de dichtbebouwde randstad.
In de Tweede Kamer heeft geen van de partijen iets gezegd over behoud van het groen of belang van een leefbare omgeving. Niets over het vele verkeer dat als gevolg van de nieuwe woningen ook door ons dorp zal rijden. Zowel de CDA- als VVD-vertegenwoordiger in de Kamer zei: “Bouwen, bouwen, bouwen”. Zij voegden daar zelfs aan toe dat er moet worden gekeken of er niet 3000 – 5000 woningen meer gebouwd kunnen worden bovenop de maximaal 5000 die waren afgesproken. Dat betekent dus misschien 10.000 woningen zonder dat wordt nagedacht over de gevolgen.
Gevolgen voor de bereikbaarheid omdat steeds meer mensen in een te klein gebied moeten zijn voor werk of recreatie. Gevolgen ook voor het groen en waterproblematiek, stikstofproblematiek, recreatie en leefbaarheid.
Blijkbaar vinden CDA en VVD de consequenties die dat heeft voor de leefbaarheid en verkeerssituatie niet van belang. Opnieuw worden er dan problemen gecreëerd in plaats van opgelost. Eventuele toename van woningen moet weloverwogen gebeuren.
Dat betekent wat Lokaal Wassenaar betreft dus niet zomaar wat roepen door de landelijke partijen. Die hebben blijkbaar geen boodschap aan de problematiek op lokaal niveau.
Lokaal Wassenaar komt op voor het lokaal belang en zal de wethouder opnieuw vragen om nu snel met een plan te komen voor een brede groene zone tussen onze gemeente en de nieuwbouw en een oplossing voor het verkeersprobleem.
Lokaal Wassenaar wil graag samen met u en het college komen tot oplossingen voor problemen die Wassenaar vanuit de landelijke partijen krijgt voorgeschoteld.
Als u ideeën heeft of met ons mee wil denken kunt u contact opnemen met ons raadslid Bart Boon of via secretaris@lokaalwassenaar.nl. 

Website bijgewerkt op 3 maart 2020

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.