Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Interview met fractievoorzitter Fred Weyn

Onlangs is er door onze fractievoorzitter Fred Weyn een interview gegeven voor Midvliet TV.
U kunt dat via onderstaande link bekijken.

https://www.midvliet.nl/televisie/uitzending-gemist-televisie/video/1517-politiek-in-beeld-lokaal-wassenaar

Lokaal Wassenaar: altijd in de buurt (nu bij kunstgroep in de molen)

Kunstgroep Wassenaar is weer begonnen met het organiseren van exposities, rekening houdend met anderhalve meter afstand. Lokaal Wassenaar is verheugd dat met inachtneming van de RIVM maatregelen het weer mogelijk is om van kunst te genieten in onze prachtige molen. Ook zijn er weer films gedraaid in de filmzaal van de bibliotheek en zijn de musea opengegaan. De afgelopen periode zonder cultuurbeleving was voor velen een saaie tijd. Zo zie je maar hoe belangrijk cultuur is.

Onlangs is door de gemeenteraad de startnotitie Cultuurbeleid vastgesteld. Dit is de eerste stap om te komen tot een nieuw cultuurbeleid voor de jaren 2021-2024. Dat is niet alleen nodig omdat het oude beleidsplan dit jaar afloopt. Het is ook nodig omdat er vanaf 2021 in Wassenaar een nieuw subsidieplan in werking treedt én omdat er vanaf 2021 landelijk een nieuw cultuurbeleid zal gelden. Het uitgangspunt is: “Cultuur van en voor iedereen”. De bedoeling is dat er méér verbinding komt tussen de zorg en culturele instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen en initiatieven van kunstenaars. Er zal een Fonds voor Cultuurparticipatie worden opgericht voor o.a. een subsidieregeling, waarin samen met de gemeenten drempelverlagende initiatieven in het hele land gesteund worden. Het verbinden van de zorg met cultuur en het laag drempelig hiervan zijn voor iedereen vindt Lokaal Wassenaar van groot belang.

Bij het behandelen van de startnotitie was nog veel onzeker. Dat kwam o.a. omdat de evaluatie van het cultuurbeleid 2017-2019 nog niet gereed is. Ook maken andere factoren, zoals de herontwikkeling van de Warenar, het gebruik van raadhuis de Paauw, alsmede de regelgeving met betrekking tot de 1,5 meter maatschappij het heel lastig om een nieuw cultuurbeleid voor de toekomst uit te stippelen.

De fractie van Lokaal Wassenaar heeft tijdens de behandeling van het cultuurbeleid o.a. gevraagd om een goede lokale evenementenkalender, opdat iedereen - zowel inwoners als bezoekers - heel eenvoudig kan zien wat er op welk moment in Wassenaar georganiseerd wordt; een actuele “uit-agenda” voor jong en oud en met welke activiteiten men mee kan doen.

Tot september loopt er een participatie traject, waarin belanghebbenden hun wensen over het cultuurplan kunnen uiten. Als u leuke ideeën heeft en als u nog niet benaderd bent om uw visie te geven, stuur dan een email met uw visie naar secretaris@lokaalwassenaar.nl. Wij gaan er mee aan de slag.

Lokaal Wassenaar; altijd in de buurt (nu Kerkehout)


Het college van burgemeester en wethouders heeft een negatief advies uitgebracht over de aanvraag van het buurtinitiatief Kerkehout. Dit initiatief behelst het uitwerken van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een gezamenlijk buurtcentrum. Het college staat wel positief tegenover het idee. Ze wil het echter niet ondersteunen omdat een nieuw buurtcentrum niet is opgenomen in de gemeentelijke accommodatieplannen. Bovendien is er bij de gemeente te weinig capaciteit om het project te begeleiden.


Tijdens de commissievergadering van 27 mei j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels een uitgebreid betoog gehouden met een drietal argumenten om wel medewerking te verlenen aan dit initiatief. Het argument van de gemeente dat de focus op de realisatie van bestaande projecten ligt, noemde zij een drogreden. Met dit argument kan namelijk ieder willekeurig burgerinitiatief naar de prullenmand worden verwezen. Er zijn altijd lopende projecten en als daar de focus op zou liggen is er dus nooit ruimte voor andere initiatieven.

Het tweede argument van de gemeente dat er geen sprake kan zijn van gemeentelijke begeleiding deugt volgens de fractie van Lokaal Wassenaar ook niet. Er wordt helemaal niet om begeleiding gevraagd. De initiatiefnemers willen het haalbaarheidsonderzoek juist zelf uitvoeren. Het enige dat zij vragen is een bedrag van € 30.000 voor het inhuren van deskundige ondersteuning.

Tenslotte stelt de gemeente dat woningbouw op gemeentegrond zou moeten geschieden via een tender of een aanbesteding. De fractie van Lokaal Wassenaar vindt dat de gemeente hiermede verder gaat dan waar het initiatief toe strekt. Woningbouw speelt in het initiatief een ondergeschikte rol, maar wordt als eventueel kostendekkende invulling van het plan meegenomen. Daar is ook alles voor te zeggen.
Samenvattend komt de fractie Lokaal Wassenaar dan ook tot de conclusie dat het voorstel van het college om geen medewerking te verlenen aan het burgerinitiatief Kerkehout niet berust op goede gronden en daarom niet door de raad dient te worden aangenomen. Onze fractie zal in de raadsvergadering op 8 juni a.s. met een amendement komen (dat overigens wordt ondersteund door zeker vijf andere politieke partijen) om het voorstel van het college te wijzigen en om wél medewerking te verlenen aan dit burgerinitiatief.
Tevens wordt door ons voorgesteld om voor dit doel € 30.000 ter beschikking te stellen.

De fractie van Lokaal Wassenaar vindt het een loffelijk initiatief dat breed gedragen wordt in de wijk. Kerkehout geeft daarmee te kennen een vitale leefgemeenschap te zijn. Lokale gemeenschapszin als basis voor lokale besluitvorming; mooier kan het toch niet?!

Website bijgewerkt op 24 augustus 2020

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.