Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Programma 2018

Programma Lokaal Wassenaar! Waar staan we in 2030? 

Lokaal voor ons allemaal.  Wassenaar zelfstandig en krachtig.

In de komende periode komen ingrijpende besluiten op ons af die onze toekomst bepalen. Een competente gemeenteraad die goed op de hoogte is van wat er in Wassenaar speelt en een benoemde burgemeester die de Wassenaarse belangen goed vertegenwoordigt zijn daarom belangrijk voor alle Wassenaarders.

De te nemen besluiten gaan over onze bestuurlijke toekomst en onze rol in de regio maar ook over gezonde financiën, ons groen en bereikbaarheid.

Wassenaar heeft een betrokken bevolking die goed kan aangeven wat ze wel en niet wil. De kwaliteit van de woonomgeving van Wassenaar staat, volgens de jaarlijkse Elsevier enquête, al geruime tijd in de top van gemeenten in Zuid-Holland, waar het prettig wonen, werken en recreëren is met veel ruimte en groen.

Veel Wassenaarders willen geen grote veranderingen, maar behoud van ons fijne groene woonklimaat en de kleinschaligheid van ons dorp.

Wij zetten ons er voor in dat U niet alleen nu - maar ook in 2030 - prettig in Wassenaar woont en leeft. 

Onze 4 kernthema’s voor Wassenaar 

 • Zelfstandig en Krachtig
 • Sociaal en Toegankelijk: alle Wassenaarders doen mee
 • Groen en Klimaatneutraal
 • Economie en Innovatie 

Wat willen we als Lokaal Wassenaar! en hoe gaan we dat doen? 

Zelfstandig en Krachtig, wat heeft Wassenaar te bieden in de regio?

 • Wassenaar participeert in de regio als zelfstandig dorp  en weet wat ze daarin wil en te bieden heeft.
 • Wassenaar heeft een goed financieel beleid, gericht op een structureel sluitende begroting, een kostenbewuste en efficiënte dienstverlening en een verantwoord beheer van het eigen vermogen.
 • Wassenaarders, (buurt)verenigingen en maatschappelijke organisaties denken mee over het beleid.
 • De Paauw blijft als raadhuis en is daarnaast open voor diverse nader te bepalen activiteiten.
 • Zinvolle en duidelijke regelgeving met toezicht op naleving.

Wassenaar staat niet alleen in de regio. Haar verantwoordelijkheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Die verantwoordelijkheid kan Wassenaar het beste waarmaken als wij zelfstandig en krachtig  blijven met een belangrijke functie in de regio als groen uitloopgebied waar men kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, enz. Dat kunnen wij bieden aan de regio Katwijk, Den Haag en Leiden. Ook met Voorschoten zien wij als zelfstandige gemeente voldoende mogelijkheden tot samenwerking. In stedelijke omgevingen zijn groene uitloopgebieden en samenwerking zeer belangrijk en dit kan Wassenaar bieden.

Hiermee versterkt Wassenaar inhoudelijk haar bijdrage aan de regio. Het behoud van de ruimte, het groen en goede samenwerkingsverbanden heeft bij Lokaal Wassenaar! hoge prioriteit. Daarin moeten we blijvend investeren. Wassenaar is en blijft het Landgoed aan Zee, zelfstandig maar met oog voor de regio. 

Gezonde financiën zijn essentieel voor het behoud van onze kernwaarden en onze zelfstandige positie in de regio. De financiën zijn een middel om onze doelstellingen te bereiken, geen doel op zich. Daarom moeten wij er spaarzaam mee omgaan en de Wassenaarders niet onnodig zwaar belasten. Hoge lasten zijn onwenselijk voor onze lokale economie, Wassenaarders en ondernemers. 

Investeringen dienen of een duurzame en structurele bijdrage te leveren aan het voorzieningen niveau voor de Wassenaarders of de toekomstige  exploitatielasten van Wassenaar door een investering nu structureel te verlagen. Tekorten in de exploitatiebegroting dienen structureel binnen de bestaande begrotingsruimte te worden gefaciliteerd en mogen niet - direct of indirect - worden gedekt uit de reserves.

Lokaal Wassenaar! wil dat jaarlijks in aanvulling op de begroting voor de vermogenspositie op eenvoudige wijze inzichtelijk wordt gemaakt hoe Wassenaar er financieel voorstaat, welke mutaties er in de belangrijkste componenten zijn geweest en hoe ons vermogen zich in de tijd ontwikkelt. Daarnaast willen we inzicht in de gevolgen voor vermogen en exploitatiekosten van specifieke keuzes.

Wassenaarders worden hierdoor meer betrokken bij het maken van noodzakelijke keuzes. 

Lokaal Wassenaar! heeft als uitgangspunt dat het geen fusie of herindeling wil. Dat is niet nodig en wij zien hiervoor geen duidelijke argumenten. Zelfstandigheid leeft onder de Wassenaarders. De bestuurlijke toekomst is een zaak die alle Wassenaarders aangaat. Een besluit over onze bestuurlijke toekomst kan daarom alleen worden genomen in nauwe samenspraak met onze inwoners, het verenigingsleven, instellingen en ons bedrijfsleven. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij met elkaar op de hoogte zijn van de gevolgen van de verschillende mogelijkheden. Helder moet zijn wat dat bijvoorbeeld betekent voor onze financiën, groene gebieden en maatschappelijke voorzieningen. De keuze die wij met elkaar gaan maken moet goed onderbouwd zijn. Zonder samenspraak en een degelijke inhoudelijke discussie en onderbouwing loopt Wassenaar als zelfstandige gemeente het gevaar dat de Haagse politiek en Provincie een beslissing gaan nemen over onze toekomst zonder ons. Dat is toch het laatste wat wij als Wassenaarders willen!

Daarbij moeten ook uitkomsten van bestuurskrachtonderzoek(en) goed uitgewerkt en geëvalueerd worden, ook door de Raad. 

Wassenaar heeft een zelfbewuste bevolking die goed kan aangeven wat ze wel en niet wil. Zij wordt daartoe uitgenodigd en gestimuleerd door de gemeente. Wassenaar is van ons allemaal. Initiatieven van Wassenaarders en (buurt)verenigingen moeten de ruimte krijgen om uitgevoerd te worden. 

De Paauw blijft het raadhuis. Voor de Paauw wordt een goed multifunctioneel en kostendekkend beheer en gebruik opgezet, zodat daar meer activiteiten (concerten, tentoonstellingen, vergaderingen, seminars, presentaties, e.d.) kunnen plaatsvinden.  

Sociaal en Toegankelijk

 • Iedere Wassenaarder moet “mee kunnen doen” o.a. met sporten en cultuur.
 • Laagdrempelig sociaal loket voor al je vragen over zorg.
 • Zorg is goed en efficiënt. Geen wachttijden, ook niet voor hulpmiddelen.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers blijvend ondersteunen.
 • Goed onderwijs in schone, frisse duurzame gebouwen.
 • Bestuur is open en makkelijk te spreken.
 • Laagdrempelig gemeenteloket, maar digitaal waar het kan. Alle voorzieningen zijn voor iedereen goed toegankelijk.
 • Woningen bouwen waar mogelijk en wenselijk; met specifieke aandacht voor jongeren, starters en middeninkomens.

Sport en sportverenigingen blijven belangrijk voor het in beweging houden van de Wassenaarders. Zij bieden voldoende variëteit en hebben goede accommodaties. Dat nodigt uit om te blijven sporten. Lokaal Wassenaar! ondersteunt de oprichting van een denksportcentrum. Sport draagt bij aan de onderlinge solidariteit en gezondheid van de Wassenaarders. Aan kinderen en ouderen moet steun worden geboden om hier aan mee te kunnen (blijven) doen. Hiervoor wil Lokaal Wassenaar! samenwerken met het Wassenaars Sportcontact. 

Wassenaarders  zijn creatief en de cultuuruitingen geven het karakter van Wassenaar een extra dimensie.  Lokaal Wassenaar! faciliteert Wassenaarse cultuurinitiatieven die belangstelling hebben van een breed publiek en bijdragen aan de diversiteit  faciliteren. Zowel oude als nieuwe culturele instellingen kunnen die bijdrage leveren. De bibliotheek is een belangrijke drager en vormt het middelpunt voor samenkomen van welzijn en cultuur. De bibliotheek is en blijft toegankelijk voor iedereen. 

Subsidies worden op basis van heldere criteria verleend voor activiteiten binnen Wassenaar voor alle Wassenaarders. 

Het theater de Warenar heeft een dorps karakter en moet blijven om op lokaal niveau van podiumkunsten te kunnen blijven genieten. Dit op basis van een goede samenwerking met het bestuur van de Warenar om tot een optimale exploitatie te komen. 

Maatwerk van en eigen regie over zorg blijft bestaan. Lokaal Wassenaar! vindt een goed bereikbaar fysiek loket in Wassenaar voor alle vormen van zorg, welzijn en werk essentieel. Een loket dat meedenkt in goede oplossingen in plaats van “paarse krokodillen”. Een loket dat handelt naar de menselijke maat en rekening houdt met zij die minder opgeleid zijn of door sociale, financiële, fysieke en/of mentale problemen kwetsbaar zijn; kortom een loket dat snel maatwerk levert.

Hulpmiddelen zijn voor sommige Wassenaarders nodig voor een betere kwaliteit van het leven. Lokaal Wassenaar! vindt dat de hulpmiddelen snel geleverd moeten worden. Daarvoor kan je ook bestaande hulpmiddelen, die nog goed zijn, hergebruiken..

De inrichting van de openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn voor oud en jong, dus ook voor kinderwagen, rolstoel en scootmobiel. 

Lokaal Wassenaar! vindt dat de Wassenaarders en Wassenaarse organisaties zoals buurtverenigingen heel goed weten wat ze willen. Daarom moeten zij hun visie en mening kunnen geven  op het beleid van de gemeente. Die visie of mening moeten serieus genomen worden en meegenomen worden in de besluitvorming. 

De Wassenaarse gemeenschap beschikt over heel veel vrijwilligers en mantelzorgers. Daar is Lokaal Wassenaar! trots op. Die moeten we blijven steunen. Wij willen in overleg met de Vrijwilligerscentrale komen tot afspraken hoe we die steun het beste kunnen verlenen. 

Het onderwijs staat in Wassenaar op een hoog niveau. Dat moet zo blijven. Lokaal Wassenaar! kijkt ook naar de toekomst zodat alle kinderen in Wassenaar ook in 2030 onderwijs op hoog niveau krijgen in duurzame gebouwen. 

Lokaal Wassenaar! wil dat de gemeente helder en begrijpelijk communiceert met de Wassenaarders waarbij de inzet snelheid, tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid is. Er moet een dagelijks inloop-uur op het gemeentekantoor komen voor eenvoudige zaken. Om de communicatie met de inwoners te verbeteren wordt het spreekuur van de wethouders periodiek in de wijken gehouden. De gemeentelijke website, waarop je op eenvoudige wijze de meeste zaken snel en makkelijk moet kunnen regelen, dient overzichtelijk en voor ieder toegankelijk te zijn. 

Het is nodig dat op korte termijn een woningbeleid met meer aandacht voor specifieke doelgroepen wordt geformuleerd waarbij een evenwichtige invulling van het noodzakelijke woningbestand wordt nagestreefd. 

Groen en Klimaatneutraal

 • Wassenaar blijft “Landgoed aan Zee” en de groene long van de regio.
 • De grote groene buffer aan de noordkant moet er komen en  de groene oost en zuidranden moeten we behouden.
 • De omgevingswet onderkent de kracht van de inwoners bij het integreren van het klimaatbeleid .
 • Wassenaar klimaat neutraal in 2040.
 • Eigen panden worden duurzaam gemaakt of verkocht.
 • Beheer van wegen, bomen en panden op orde houden.
 • Oplossing vinden voor de N44 en bereikbaarheid van Wassenaar

De Provincie Zuid-Holland wil de komende jaren 230.000 woningen bouwen. De regio om ons heen zal “metropolitaan” worden. In die metropolitane omgeving moet Wassenaar de groene long blijven. Een groen uitloopgebied voor de omliggende gemeenten waar men kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, paardrijden, enz. 
Lokaal Wassenaar! is trots op het nationale park Hollandse Duinen. Het bijzondere karakter van dit gebied, inclusief het strand, moet beschermd worden tegen additionele bouwactiviteiten. Het strand moet een kleinschalig familiestrand blijven en zich als zodanig onderscheiden van andere stranden in de regio. 

Lokaal Wassenaar! zet zich ervoor in dat de groene buffer op Valkenburg minstens 1500 meter breed blijft. De groene randen in het zuiden en het oosten waaronder Duindigt en de polder tussen Wassenaar en Voorschoten moeten behouden blijven. Daarin passen geen bouwprojecten. Dit sluit aan op onze recente structuurnota waarin Wassenaar in de Provincie het “Landgoed aan Zee” is. Het behoud van de groene gebieden is een belangrijke drager voor ons woongenot en onze functie in de regio. 

De omgevingswet (die in 2021 in werking treedt) bundelt alle bestaande regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, enz. en gaat vooral over de fysieke leefomgeving. Er is beleidsruimte om de omgevingswet participatief in te zetten.

Lokaal Wassenaar! wil die participatie versterken. Wassenaarders en buurtverenigingen moeten in een vroeg stadium meer regie krijgen op omgevingsvisies en omgevingsplannen. Het college van B&W en de werkorganisatie moeten hierdoor beter zicht krijgen op en rekening houden met wat er speelt in een wijk.

Een duurzaam Wassenaar is een integraal onderdeel van de omgevingswet en speelt ook bij het vinden van nieuwe bouwlocaties die niet ten koste van het groen en dorps karakter mogen gaan. Lokaal Wassenaar! is zich er van bewust dat de bouwmogelijkheden beperkt zijn en er een behoefte is aan woningen die aansluiten op demografische ontwikkelingen. Te denken valt  aan jonge starters en ouderen en aandacht voor huren in het sociale en middensegment. 

Het klimaatprogramma, waaronder het terugdringen van CO2 en energiegebruik valt, moet binnen de planning worden uitgevoerd. Wassenaarders zullen zich bewust moeten zijn van de uitstoot van CO2 en gevolgen daarvan. Het gebruik van duurzame energie zoals zonnecellen moet gefaciliteerd worden. 

Gemeentelijk eigendom, wat niet meer nodig is, moet worden verkocht. Om participatie te bevorderen en waar de taak van onderhoud zwaar is, zoals bijvoorbeeld bij onze landgoederen en kunstwerken/collecties, worden deze in beheer van een stichting ondergebracht waarbij inwoners met kennis van zaken kunnen helpen.

De Wassenaarse “icoonpanden” zoals o.a. de Paauw worden duurzaam opgeknapt. 

Wassenaar moet een goed afvalbeleid en -uitvoering hebben. Efficiënte nieuwe duurzame technieken voor het verwerken van ons afval moeten zo snel mogelijk toegepast worden. Zolang we niet achteraf kunnen scheiden zullen we voortgaan met de huidige bronscheiding. We zullen  inspelen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijk betere methoden zodra deze beschikbaar komen en praktisch toepasbaar zijn. 

Bij een prettige woonomgeving hoort ook veilig verkeer. De groei in de regio moet niet gaan leiden tot nog meer sluipverkeer en Wassenaar onbereikbaar maken. Een goede doorstroom in Wassenaar levert ook een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van knelpunten elders in de regio en is dus in ieders belang. Knelpunten in het dorp moeten worden voorkomen en/of aangepakt.

Beter en meer openbaar vervoer alsmede betere routering daarvan moet toename van verkeer tegengaan.

Lokaal Wassenaar! is voor ondertunneling van de N44, bij voorkeur een zo lang mogelijk traject. Den Haag heeft er alle belang bij goed bereikbaar te zijn. Daarin moeten wij gezamenlijk optrekken met Den Haag onder meer in regionale samenwerkingsverbanden zoals de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ondertunneling zal de leefbaarheid langs de N44 sterk verbeteren. Ondertunneling vermindert tevens sluipverkeer en daarmee verkeersinfarcten in Wassenaar. 

De bereikbaarheid van het winkelgebied in het centrum en het bedrijventerrein Maaldrift moet goed zijn. 

Fietsers, voetgangers en ruiters moeten goede gescheiden paden hebben door heel Wassenaar. Dit maakt Wassenaar uniek maar ook veilig! Ook willen wij meer 30 kilometer zones in woonwijken. 

Economie en Innovatie

 • Ondernemers maken een dorp aantrekkelijk en bieden werkgelegenheid.
 • Levendige winkelstraten met een dorps karakter.
 • Ontwikkeling van het havengebied.
 • Aantrekkelijk maken om mensen uit de bijstand of met een beperking in dienst te nemen : zoveel mogelijk mensen actief of aan het werk.
 • Gratis WIFI punten 

Ons cultureel erfgoed, de prachtige monumenten en het dorpskarakter van het centrum heeft een unieke uitstraling Door dit te behouden creëer je een “selling point” voor onze ondernemers en een levendig centrum. 

Om leegstand te voorkomen moet selectief worden omgegaan met vergunningen voor detailhandel. In overleg met de winkeliers/winkeliersvereniging moeten meer activiteiten gefaciliteerd worden en het winkelaanbod verbreed worden. Ondernemers kunnen als beste oordelen welk aanbod economisch haalbaar is.

Ook de ontwikkeling van het Havengebied dient in nauw overleg met ondernemers te geschieden. 

Starters moeten gefaciliteerd worden bij het opzetten van een bedrijf door regelgeving die inspeelt op hun wensen en mogelijkheden. 

Het moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn mensen vanuit de bijstand in dienst te nemen.

Ter  versterking van de recreatie moet Wassenaar blijven investeren in de deelname aan kwaliteitskeurmerken als de Blauwe Vlag, Wandelgemeente en Quality Coast.

Aandacht voor voldoende ontspanning en uitgaansgelegenheden voor de jeugd in Wassenaar.

Om het centrum aantrekkelijker te maken moeten daar gratis WIFI punten komen. Dit geldt ook voor plekken waar jongeren samenkomen, bijvoorbeeld de voetbalkooi. 

Standpunten

Een nadere toelichting van diverse onderwerpen uit ons programma vindt u onder Standpunten

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.