Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Een compilatie van onze publicaties.

Voor Wassenaar!

Voor een gezondere leefstijl

Wethouder Inge Zweerts de Jong van Lokaal Wassenaar! heeft gehoor gegeven aan de oproep van de GGD om mee te doen aan de actie: ´IkPas’. IkPas is een initiatief van de stichting Positieve Leefstijl en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een jaarlijks terugkerende actie om 40 dagen lang geen alcohol te drinken.

Tijdens een commissievergadering van het sociaal domein heeft de directeur van de GGD zijn bezorgdheid uitgesproken over het alcoholgebruik in Wassenaar. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde wordt er in Wassenaar heel veel alcohol gedronken, zowel door jongeren als door ouderen. Dit is mede een oorzaak van de vele valpartijen in huis in Wassenaar. Vandaar de noodkreet van de GGD.

Wethouder Inge Zweerts de Jong wil een voorbeeld stellen voor alle Wassenaarders om een gezondere leefstijl aan te gaan. Zij heeft tijdens die commissievergadering op 6 maart j.l. het startsein gegeven voor de raad- en commissieleden om mee te doen aan deze actie.

Voor Lokaal Wassenaar! is dit niet het enige speerpunt om te komen tot een gezondere levensstijl. Op onze sportvelden heeft wethouder Inge Zweerts de Jong al eerder de actie “op weg naar een rookvrije generatie” gestimuleerd. Een gezondere leefstijl wordt o.a. ook bereikt door minder suiker te gebruiken en meer te bewegen. Ook aan deze items zal Lokaal Wassenaar! aandacht besteden.

Wij mogen blij zijn dat er vanuit het rijk ook veel aandacht is voor een gezondere leefstijl. Zo is er deze week de landelijke actie: “week voor de gezonde jeugd”. Ook is vanuit het rijk een initiatief gestart om inwoners meer te laten sporten. Een van de ideeën daarbij is om sportverenigingen, scholen en buurtverenigingen meer met elkaar samen te laten werken. Lokaal Wassenaar! is blij met deze steun van het rijk en weet zich vertegenwoordigd door een zeer enthousiaste wethouder Sport. We hopen dat veel Wassenaarders het voorbeeld van de raad- en commissieleden zullen volgen en gezonder gaan leven.

Coalitiepartijen verstevigen onderlinge band

Vrijdag 23 november kwamen de fracties (raads- en commissieleden), wethouders en de besturen van de Wassenaarse coalitiepartijen VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 en fractie Mulder bij elkaar in het Deijlerhuis. Ruim 30 mensen van verschillende partijen die allemaal op hun manier actief zijn in Wassenaar verdiepten zo hun relaties en bespraken actualiteiten. Dat Wassenaar weer een Kroonbenoemde burgemeester krijgt en de Wassenaarse zelfstandigheid is geborgd waren natuurlijk veel besproken onderwerpen.

Rust in bestuur is belangrijk
Wethouders en raadsleden zien elkaar natuurlijk geregeld bij vergaderingen en bijeenkomsten. De bestuursleden van de politieke partijen zien elkaar echter zelden. Lokaal Wassenaar! nam het initiatief om alle wethouders, fractieleden én bestuursleden van de coalitiepartijen bij elkaar te halen. Voor degelijk bestuur zonder gedoe is onderling respect en begrip heel belangrijk. Deze middag hadden de politici volop ruimte om elkaars ideeën, standpunten en argumenten aan te horen, zonder gelijk in debat te komen.

Belangrijke dossiers op tafel
Met 16 van de 21 raadszetels heeft de coalitie een stevig mandaat van de kiezers gekregen. Dat is nodig, want Wassenaar staat voor een aantal serieuze uitdagingen. De groene bufferzone van Valkenburg, aanpak van de verkeersproblemen, investeringen in de “Winkelhaak”, de nieuwe sporthal en de broodnodige bezuinigingen zijn slechts enkele in het oog springende dossiers waarover de coalitiepartners consensus moeten bereiken. Betrokken partijen realiseren zich dat ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om Wassenaar nog mooier te maken. Deze bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan de goede onderlinge verstandhouding.

Fred Weyn wordt fractievoorzitter

Dinsdagavond 27 november is dhr. Fred Weyn RA geïnstalleerd als raadslid van de gemeenteraad van Wassenaar. Hij volgt daarmee fractievoorzitter dr. Bert Ooms op die om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking heeft gesteld. Dhr. Weyn is door de fractie benoemd als fractievoorzitter.

Dhr. Weyn is geen onbekende in de Wassenaarse gemeenteraad. Reeds eerder was hij raadslid en commissielid. Tevens heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het coalitieakkoord dat aan de basis ligt van de vorming van het college van B&W waar ook Lokaal Wassenaar! deel van uit maakt.

De fractie van Lokaal Wassenaar! wordt nu gevormd door : dhr. Fred Weyn RA, mr. Maria Bellekom-Vogels en Ir. Bart Boon.

Leefbaarheid behouden door zelfstandigheid

Onze gemeente ligt aan de kust omringd door de gemeenten Katwijk, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Wassenaar was tot een aantal jaren geleden onderdeel van de rijksbufferzone. Een Rijksbufferzone was een gebied in Nederland dat door de rijksoverheid aangewezen is om stedelijke gebieden ruimtelijk te scheiden. Daarmee kon de verstedelijking van het land worden gestuurd. In het verleden zijn in Nederland negen rijksbufferzones aangewezen, die sindsdien vrij gehouden zijn van grootschalige bebouwing.
Nu zijn de provincie en de gemeenten verantwoordelijk voor de open ruimten rond de steden.

Door de grote woningbehoefte zien we dat de gemeenten om ons heen zoeken naar ruimte om te bouwen. En wat is makkelijker dan bouwen in het groen, goedkoper en minder gedoe. Met de bebouwing van vliegveld Valkenburg wordt een (te) groot stuk van de bufferzone afgenomen. De bouw van zoveel woningen (5000) in onze regio en onze provincie heeft grote gevolgen.

Gevolgen voor de bereikbaarheid omdat steeds meer mensen in een klein gebied moeten zijn voor werk of recreatie. Dat leidt tot lange files op de A44 en sluipverkeer door ons dorp van en naar de bollenstreek. Door werkzaamheden aan de Oostdorperweg zien we dat er grote drukte op andere wegen ontstaat. Er hoeft maar iets te gebeuren met een weg of kruispunt en er ontstaan problemen De voorbeelden ken we allemaal zoals het Rozenplein, de Wittenburgerweg, de Van Zuylen van Nijeveltstraat.
Gevolgen ook voor het groen en waterproblematiek (klimaatadaptatie), recreatie en leefbaarheid.

Toename van woningen moet dus op een slimme manier gebeuren. Ook in Wassenaar hebben we behoefte aan woningbouw. Er zijn mogelijkheden door te bouwen op plekken die vrijkomen na sloop van bebouwing of herinrichting van bedrijfsterreinen.

De zorg voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke regio is dus steeds belangrijker en urgenter.
Lokaal Wassenaar! zal nieuwe ontwikkelingen daaraan toetsen. Bouwen waar mogelijk en groen behouden waar dat noodzakelijk is ter bescherming van onze gemeente en regio.

Dat geeft onze gemeente een belangrijke positie. Door ons grote buitengebied en de duinen zorgt Wassenaar voor de leefbaarheid in onze regio. Net als andere gemeenten zoals Midden-Delfland en gemeenten in het groene hart heeft Wassenaar een belangrijke rol voor het behoud van de openheid en leefbaarheid in onze regio. Daarover bestaat geen discussie.

Om dit te waarborgen is de zelfstandigheid van Wassenaar essentieel. Wij zetten ons daarvoor in.

Sociaal en Toegankelijk

Iedereen doet mee’ en ‘Lokaal voor ons allemaal’, dit waren de beloften van Lokaal Wassenaar! in de verkiezingstijd. Nu we met 3 raadszetels goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en een wethouder hebben in het college, kunnen we het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Domein mede besturen. Op 24 september j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels de Parade Sociaal Domein bezocht. Hier zijn veel mooie voorbeelden van uitvoeringsplannen van een aantal gemeenten gepresenteerd.

In Wassenaar is onlangs gestart met de uitvoeringsplannen van het Sociale Domein. Medewerkers van de gemeente hebben op 3 oktober j.l. een presentatie gegeven aan raads- en commissieleden over de acht verschillende thema’s van het uitvoeringsplan, waaronder eenzaamheid, armoede, toegankelijkheid en langer thuis wonen. De komende weken wil Lokaal Wassenaar! deze thema’s nader toelichten.

Het eerste thema dat uitgevoerd zal worden, is de eenzaamheidsproblematiek. In Wassenaar zijn organisaties die hun best doen om mensen minder eenzaam te laten zijn, zoals Gemiva, de Zonnebloem, Federatie van Wassenaarse ouderen, de vrijwilligerscentrale, SMOW en SWZ . Deze organisaties hebben samen een werkgroep opgericht om de eenzaamheidsproblematiek in kaart te brengen en te adresseren.

Er wordt in Wassenaar veel georganiseerd bij sportverenigingen, buurthuizen, kerken en scholen. Ook de bridgeverenigingen in Wassenaar, met veel oudere leden, mogen in deze niet onvermeld blijven. Ondanks dat er zoveel activiteiten georganiseerd worden, blijft het moeilijk om eenzame mensen te bereiken.

De werkgroep zal zich richten op alle leeftijdsgroepen bij het verminderen van eenzaamheid. Daartoe zullen o.a. aan jonge kinderen sociale vaardigheden worden aangeleerd om eenzaamheid te voorkomen; er zal aan hulpverleners en aan vrijwilligers gevraagd worden of ze signalen van eenzaamheid willen oppakken en er zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Ook zal er een vriendschapscursus worden aangeboden.

Over enkele maanden zal de vrijwilligerscentrale een nieuwe vrijwilligersactiviteit presenteren, waarbij het ‘samen doen’ gestimuleerd zal worden. Samen naar het theater, samen winkelen, samen naar de tandarts. Het streven is om jong en oud, mensen met en zonder beperking, dementerenden en niet-dementerenden en mensen met en zonder werk met elkaar op stap te laten gaan.

Lokaal Wassenaar! is erg enthousiast over deze plannen. Wij denken dat dit zeker bijdraagt aan het tegengaan van eenzaamheid. Lokaal Wassenaar! zal ook zelf de vinger aan de pols houden met betrekking tot deze problematiek en ondersteunen waar nodig.

College met Lokaal Wassenaar! geïnstalleerd

Op 3 juli is het college van VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 geinstalleerd.

Vlnr: Gemeentesecretaris Hélène Oppatja, wethouder Inge Zweerts de Jong (Lokaal Wassenaar!), Kees Wassenaar (VVD-Wassenaar), burgemeester Frank Koen, Carolien Klaver (VVD-Wassenaar), Hubert Schokker (CDA-Wassenaar), Lia de Ridder (D66-Wassenaar).

Door Lokaal Wassenaar! wordt het Sociale Domein bestuurd.

Tevens werd op 3 juli Bart Boon geinstalleerd als raadslid voor Lokaal Wassenaar!.

Werkbezoek havengebied

Afgelopen maandag hebben de raads- en commissie leden van de gemeente Wassenaar een werkbezoek gebracht aan het havengebied.
De directe aanleiding voor het bezoek was het plan dat door landschapsarchitectenbureau Dijk &Co was gemaakt voor een herinrichting van het gebied. Het betreft het gebied gelegen aan beide zijden van het kanaal van de kop van de haven aan de Oostdorperweg tot aan de viskraam tegenover de Albert Heijn.

Er wordt binnen de gemeente Wassenaar al lang gesproken om dit gebied aan te pakken. In 2017 is besloten om een ontwerpteam in het leven te roepen. In dit ontwerpteam zitten enthousiaste ondernemers en bewoners uit de betreffende omgeving. In samenspraak met het ontwerpteam is de opdracht voor een herinrichtingsplan gegeven aan genoemd bureau. Het plan is in nauw overleg met de buurt gemaakt.

Het plan dat nu voorligt behelst slechts een ruwe schets en is derhalve nog lang niet definitief. Het werkbezoek bestond uit een uiteenzetting van het plan en een wandeling door een deel van het gebied.

De wandeling voerde van het gemeentekantoor langs de aan het kanaal gelegen werven naar de kop van de haven. Het zonnetje scheen en de sfeer was opperbest. Een grote diversiteit aan bedrijven en bedrijfjes kwamen we onderweg tegen in een gebied dat duidelijk rommelig en gedateerd is. De mogelijkheden van het gebied kwamen goed naar voren. Het gebied ligt heel centraal in Wassenaar en daarbij prachtig aan het kanaal en er zijn hier nog mogelijkheden voor woningbouw, bijvoorbeeld op de plek van de gemeentewerf.

Het geschetste plan voorziet, ruwweg, in een groenstrook met bomen, aan weerszijden van het kanaal van de kop van de haven tot aan de viskraam bij Albert Heijn. Op deze manier worden het Stadhoudersplein en de Oostdorperweg met elkaar verbonden. De groenstrook voorziet tevens in een recreatieve functie, zo zijn in de groenstrook zijn (rolstoeltoegankelijke) wandelpaden gepland. Over het kanaal is een hoge voetgangersbrug voorzien zodat je van de ene kant van het water naar de andere kant kunt komen. Het Hofcampveld wordt opgewaardeerd voor gebruik door jong en oud. Uiteraard is ook aan verkeer en klimaat gedacht.

Al met al een plan dat het in zich heeft om de kwaliteit van de woonomgeving in dit deel van Wassenaar enorm te verbeteren en tegelijkertijd te voorzien in de dringende behoefte aan woningen in Wassenaar.

VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 starten nieuwe coalitie-onderhandelingen

VVD en CDA hebben na het mislukken van de eerdere coalitiebesprekingen met Hart voor Wassenaar op 21 mei aan informateur Dick Sluimers gevraagd of hij op de kortst mogelijke termijn gesprekken kan starten met die partijen in de Wassenaarse gemeenteraad waarmee een stabiele meerderheid tot stand kan worden gebracht.

Uit deze gesprekken, die de afgelopen twee weken zijn gevoerd, is naar voren gekomen dat dit mogelijk is met Lokaal Wassenaar! en D66.De vier partijen VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 zijn inmiddels met elkaar in gesprek.
Zij hopen op een vruchtbare samenwerking en een spoedige formatie van een nieuw college.

Eens met Federatie van Ouderenorganisaties

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties heeft verleden week een oproep gedaan aan de toekomstige coalitie om de gemeente Wassenaar nog seniorenvriendelijker te maken. Het is fijn om te constateren dat de Federatie het seniorenbeleid over de afgelopen 4 jaar als vriendelijk heeft ervaren. Uiteraard zijn er punten die verbeterd kunnen worden, zoals woningbouw voor ouderen met een middeninkomen, betere vervoersmogelijkheden en een betere bereikbaarheid van de gemeente voor ouderen. Het verkiezingsprogramma van Lokaal wassenaar! heeft deze punten ook benoemd en daarom begrijpen wij de oproep van de Federatie goed. Alle partijen hebben mooie ideeën in de verkiezingsprogramma’s staan. Nu moeten die nog in het coalitieakkoord komen!

Woningbouw voor middeninkomens
Mensen worden geacht langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar dan moet het huis er wel op aangepast zijn. Veel ouderen wonen nog in te grote woningen, met teveel slaapkamers en met een tuin die ze zelf niet meer kunnen bijhouden. Die ouderen moeten vaak een beroep doen op hulp van mantelzorgers. Het is voor hen moeilijk om een leuke woning te vinden, die kleiner, veiliger en ook betaalbaar voor hen is. Dat geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Lokaal Wassenaar! heeft woningen voor middeninkomens met stip op haar wensenlijst staan en gaat aangeven waar deze mogelijk zijn en initiëren.

Seniorenvervoer
Busje komt zo…. Er zijn veel busjes in Wassenaar. Je ziet ze vaak in ons mooie dorp rijden. De Federatie vraagt aandacht voor beter regiovervoer. Deze ‘bijbussen’ functioneren prima voor mensen die vaste ritjes hebben naar bijv. de open eettafel of naar de bridgeclub. Maar als je op korte termijn een incidentele afspraak wilt maken is het soms lastig, vooral als het een bestemming buiten het dorp betreft. Wij vinden het terecht dat de Federatie daar aandacht voor vraagt. Kort geleden is door de SMOW een project gestart, genaamd Automaatje voor mensen die incidenteel vervoer nodig hebben. Lokaal Wassenaar! is het met de Federatie eens dat binnen Wassenaar op korte termijn één centraal aanmeld- en informatiepunt moet komen voor alle vervoermogelijkheden.

Digitalisering zonder uitsluiting
De gemeente Wassenaar heeft in vrij korte tijd de digitalisering voor gemeentelijke diensten ingevoerd. Daar hebben veel ouderen moeite mee. Lokaal Wassenaar! heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er een dagelijks inloopuur op het gemeentekantoor moet komen voor eenvoudige zaken. Het idee van de Federatie om de buurtcentra uit te rusten met instructiemiddelen voor een kennismaking met computers etc. ondersteunen wij van harte, opdat in de toekomst steeds meer mensen de digitale weg naar de gemeente weten te vinden. Lokaal Wassenaar! is er voor iedere Wassenaarder, ook voor de ouderen!

Lokaal fietsverkeer

Verleden week was het volop in het nieuws: voor het eerst meer fietsers dan automobilisten omgekomen in het verkeer. Dit record is toe te rekenen aan verschillende factoren, zoals toename van het fietsverkeer, de kwetsbaarheid van een fietser en de groei van het aantal E-bikes.
Lokaal Wassenaar! wil het fietsverkeer stimuleren. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en ook veel beter voor de doorstroming van het verkeer in Wassenaar.

We zullen moeten beginnen om kinderen met de fiets naar school te brengen, kinderen moeten zelf ook leren fietsen in druk verkeer. Ook het woon/werkverkeer per fiets moet worden gestimuleerd.
Maar…. om aan deze wens, het promoten van het fietsverkeer, gevolg te geven, dient er eerst door de gemeente veel meer aandacht te worden besteed aan het veiliger maken van de fietspaden. Veel fietspaden in Wassenaar hebben een slecht wegdek door het uitgroeien van boomwortels, bijvoorbeeld de Schouwweg en de Prinses Marielaan. En waar sprake is van een gescheiden fietspad op een 50 km weg, zoals op de Prinsenweg, is het niet echt prettig fietsen met die bobbels op de weg. Ook de Starrenburglaan – met name ter hoogte van de kruising met de Donker Curtiusstraat - is zeker niet veilig voor fietsers; daar gebeuren regelmatig ongelukken. Verder is ook de rotonde bij het gezondheidscentrum uitermate fiets-onvriendelijk. Bij de straten met een 30 km zone, waar de fietsers op de rijbaan van de auto’s rijden, zoals op de Lange Kerkdam en de Gravestraat, is het voor de fietsers (ook na de reconstructie) niet echt veilig. Bij het overgaan van een betonnen wegdek naar een klinkerwegdek, zeker als dat nabij een bocht het geval is, zoals op de kruising Van Groeneveltlaan/ Burmanlaan, gebeuren regelmatig valpartijen met de fiets.

Lokaal Wassenaar! zet zich in voor de veiligheid van de fietsers in Wassenaar.
“Veilig achterop, bij vader op de fiets”, herkenbaar voor velen, mag best wel wat meer gezien en beoefend worden in ons mooie dorp.

De verkiezingen voorbij

Nu de kiezers hebben gesproken ligt de bal weer bij de politiek. Conform het advies van de informateur onderzoeken VVD, CDA en Hart voor Wassenaar thans de mogelijkheden voor een coalitie.

Ook Lokaal Wassenaar! ziet graag snel een nieuw college aantreden, maar heeft ook aangegeven dat, gezien de uitdagingen waar Wassenaar in de komende raadsperiode voor staat, zij een voorkeur heeft voor een coalitie die op steun van meer partijen kan rekenen.

Lokaal Wassenaar! heeft in haar programma gepleit voor het ‘eerlijke verhaal’. Twee van de drie partijen die thans over coalitievorming praten, hebben in het verleden de noodvlag gehesen over de financiële positie van Wassenaar. Wij zijn dan ook zeer benieuwd welke voorstellen wij van de beoogde coalitiepartners in deze kunnen verwachten.

De realiteit is dat een solide financieel beleid essentieel is voor een zelfstandig Wassenaar. Voor elke coalitie zal dit in de komende periode een uitdaging betekenen met soms moeilijke keuzes door o.a. het wegvallen van inkomsten, de noodzaak van het op peil houden van wegen- en groenonderhoud en onzekere toekomstige rijksbijdragen. Er zit niet veel ruimte in de begroting en de provincie kijkt kritisch met ons mee. Tegen die achtergrond sociale- , culturele- en maatschappelijke voorzieningen in stand houden vereist stuurmanskunst.
Ook de waarschijnlijkheid van extra kosten bij beëindiging van de gezamenlijke ambtenarenorganisatie, mocht Voorschoten besluiten zich bij Leiden te voegen, helpen het financiële plaatje niet.

Partijen en inwoners van Wassenaar hebben zich uitgesproken voor zelfstandigheid. Uitgaande van dit gegeven gaat de Raad zich nu buigen over wat dit betekent voor de voorzieningen en begroting van Wassenaar. Ook hier zal men voor keuzes komen te staan.
Lokaal Wassenaar! zal haar verantwoordelijkheid in deze zeker nemen en ook als oppositiepartij constructief meewerken. Wij verwachten wel dat de gevolgen van de gemaakte keuzes duidelijk zijn voor de inwoners en dat er gezocht wordt naar oplossingen die een breed draagvlak hebben en niet eenzijdig ten koste gaan van bepaalde groepen.

Zoals gezegd de verkiezingen zijn voorbij, de keuzes zijn nu aan de Raad.

Samen sterk

De komende maanden zijn beslissend voor de zelfstandigheid van Wassenaar. Als alles goed verloopt gaat de gemeenteraad hier in september een besluit over nemen. Dit betekent dat de Wassenaarse politiek zich geplaatst ziet voor een verantwoordelijke taak.

Samenwerken werkt
Lokaal Wassenaar! is een voorstander van een raadsbreed programma. De eerste stap bij de formatie zou dan ook moeten zijn dat onder leiding van de VVD met alle partijen een politiek programma wordt geschreven dat door zoveel mogelijk partijen kan worden ondertekend. Dit straalt eendracht en samenwerking uit. De verschillen tussen de programma’s zijn gering. Dit proces zal dus niet op teveel obstakels stuiten. Lokaal Wassenaar! zoekt wat ons verbindt. Hierna bezien wij hoe wij met de verschillen omgaan. Op deze manier kan op korte termijn een breed gedragen raadsprogramma tot stand komen. Hierna kunnen wethouders gezocht worden die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om dit programma te vertalen in een coalitie werkprogramma.
Een aantal van vier wethouders lijkt voldoende voor Wassenaar. Dit betekent dat niet alle partijen die het raadsprogramma hebben ondertekend een wethouder kunnen leveren. Een goede oplossing hiervoor is als partijen zich verbonden verklaren met een wethouder van een andere partij. In de vorige periode hebben de PvdA en Passie voor Wassenaar goede ervaringen opgedaan met dit model. Een andere mogelijkheid is dat er bijvoorbeeld vijf wethouders komen met een deeltijd aanstelling.

Breed draagvlak
Bij deze aanpak krijgt Wassenaar een college met een coalitie accoord dat kan rekenen op een breed draagvlak in de Wassenaarse politiek en samenleving. De Wassenaarders zullen vertrouwen kunnen hebben in de lokale politiek. Dit kan omdat wij uitgaan van samenwerken. Samenwerken werkt namelijk. Zeker als het gaat om het behoud van onze zelfstandigheid.
Lokaal Wassenaar gaat er voor zorgen dat ons dorp een sterke en betrouwbare partner is in de regio. Dat is een voorwaarde voor onze zelfstandigheid.
Lokaal Wassenaar! is voorstander van een aanpak die vertrouwen en saamhorigheid uitstraalt. Een zo breed mogelijke coalitie die uitgaat van een raadsbreed politiek programma laat zien dat de Wassenaarse politiek samen met de Wassenaarders in staat is er voor te zorgen dat Wassenaar zelfstandig kan blijven.
Een college dat op deze manier tot stand komt zal ongetwijfeld het vertrouwen kunnen krijgen van de Commissaris van de Koning. Dat is belangrijk. Hij speelt een belangrijke rol als het gaat over de toekomst van ons dorp.
Lokaal Wassenaar! zal er op toezien dat het nieuwe raadsprogramma voor de komende vier jaar recht doet aan de belangen van alle Wassenaarders.

Ondernemers positief over Lokaal Wassenaar!

Ondernemend Wassenaar is positief over het door Lokaal Wassenaar! genomen initiatief om twee lokale partijen samen te voegen. Dat blijkt ook uit het verslag van de door Ondernemerd Wassenaar georganiseerde debatavond :

........Bij zoveel overeenstemming was het geen wonder dat één van de lokale partijen (Lokaal Wassenaar!) een beroep op de andere deed om meer samen te werken en wellicht in navolging van wat Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil voor deze verkiezingen deden, te fuseren. Minder partijen, die nagenoeg hetzelfde willen, zou wellicht de effectiviteit van het plaatselijke bestuur ten goede komen. Want uit de bestuurskrachtmeting eind 2016 bleek een heel ander beeld.......

Je bent jong en je woont in Wassenaar…..

Deze week staat de Wassenaarse jeugd in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens het politieke jeugddebat op 6 maart konden de jongeren in discussie gaan met de lokale politiek. Je bent jong en je woont in Wassenaar. Dan heb je best wel wat wensen. Lokaal Wassenaar! is er voor allemaal, dus ook voor onze jeugd. In de nieuwe gemeenteraad staan wij klaar om naar jullie te luisteren. En op 7 maart is de opening van de voetbalkooi. Als wethouder van Sport heb ik mij hard gemaakt voor deze voetbalkooi. Het ging niet vanzelf. Maar het is gelukt. De kooi staat er en er kan gevoetbald worden.
Ooit was ik ook jong. En ook ik woonde in Wassenaar. Wij hadden dezelfde wensen als de jongeren van nu. En ook wij waren niet altijd tevreden: Er is zo weinig te doen. Er zijn genoeg plekken om buiten te spelen. Aan sportverenigingen is er geen gebrek. Maar je wil ook wel eens gewoon lekker rond hangen of met elkaar iets drinken. Maar dat is nu juist zo lastig in Wassenaar. Na al die jaren is er nog steeds niet veel veranderd.
De jeugd is onze toekomst. Maar onze jeugd woont nu in ons dorp. Daarom willen zij nu iets te doen hebben in Wassenaar . Je mag onder de 18 nergens naar binnen in Wassenaar. Leiden en Den Haag zijn best ver. En hoe kom je laat in de avond terug naar Wassenaar? En als je ergens op straat lekker rondhangt met je vrienden wordt je al gauw weggestuurd als “hangjongere”. Lokaal Wassenaar! vindt dat jullie best recht hebben op hangplekken. Wij zien hangjongeren niet als probleem en willen kijken of het leuker kan.
De jongere in Wassenaar wordt helaas te vaak als overlast gezien. Onzin, onze jongeren zijn gewoon inwoners van ons mooie dorp. Alleen wat jonger dan de gemiddelde Wassenaarder. Wij zijn er trots op dat onze jongeren heel actief zijn bij verenigingen. Als sporter, als musicus, binnen de scouting en gelukkig ook heel vaak elders als vrijwilliger.
En als je het als jongere het minder goed hebt getroffen dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat onze jeugdhulp goed op orde is. Maar hiernaast zijn wij ook voor een “positief” jeugdbeleid.
Je bent jong en je woont in Wassenaar………..Ja, dan wil je ook leuk en gezellig kunnen leven, sporten en uitgaan. Daar horen voorzieningen bij in Wassenaar. Wij als Lokaal Wassenaar! begrijpen dat.
Wij gaan ervoor zorgen dat alle Wassenaarders zich kunnen vermaken in ons dorp.
Lokaal Wassenaar! is er voor alle Wassenaarders. Ook voor onze jeugd!

Het eerlijke verhaal

Zelfstandigheid is voor veel Wassenaarders het belangrijkste verkiezingsonderwerp. Wassenaar heeft veel te bieden maar volgens de laatste bestuurskrachtmeting is het bestuur voor verbetering vatbaar.
Houdbare gemeentefinanciën horen hierbij. Het wordt steeds moeilijker om uitgaven door inkomsten te dekken, zeker als we incidentele mee- en tegenvallers vergeten. Voorheen speelden zaken als achterstallig onderhoud en investeringen in infrastructuur een rol maar er is ook een structureel probleem, mede urgent door het wegvallen van nog eens €1.8 miljoen aan inkomsten.
Lokaal Wassenaar! wil een evenwichtige begroting; een voorwaarde om zelfstandig te blijven. De afgelopen jaren is de focus geweest op het sluitend krijgen van de begrotingen. Het structureel aanpakken van de problematiek om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen vereist echter meer en betekent het nemen van moeilijke besluiten. Lokaal Wassenaar! wil deze uitdaging aangaan. We moeten kritisch kijken naar bestuur en ambtenarenorganisatie en de uitgaven hiervoor. Een kleine organisatie is geen doel op zich. Het gaat om kwaliteit van de organisatie, adequaat uitgerust voor haar taken. Verder moeten we kritisch blijven kijken naar onze voorzieningen en dienstverlening; wat is de gemeente verplicht te doen, waar is er keuzevrijheid en waar en hoe kan het efficiënter en zuiniger? Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Misschien is het beter om te stoppen met sommige diensten, kunnen anderen dit beter of moeten sommige belastingen wat naar boven als we het huidige niveau willen vasthouden. Hoeveel hebben we over voor ons groen en waarin willen we investeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie rond de Warenar. Lokaal Wassenaar! vindt niet dat je geld maar op de bank moet laten staan. Het is prima te investeren in zaken die Wassenaar duurzaam ten goede komen en waar draagvlak voor is, mits je de jaarlijks uitgaven hiervan ook kunt betalen.
Goed besturen betekent ook moeilijke besluiten nemen. Dat is niet altijd leuk maar het is de realiteit. Lokaal Wassenaar! zal in overleg met de bevolking waar nodig deze besluiten nemen. Stem dus op Lokaal Wassenaar! We praten u niet naar de mond, maar pakken problemen aan, voor onze toekomst en de zelfstandigheid van ons dorp.

Parkeerterrein Museum Voorlinden

Museum Voorlinden is een aanwinst voor Wassenaar.
Het museum levert een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat in ons dorp. Vlak voor de opening heeft het museum zonder de benodigde vergunning een extra parkeerterrein aangelegd langs de Buurtweg. Al snel bleek dat dit parkeerterrein voorziet in een behoefte. Extra parkeercapaciteit voorkomt dat de buurt onnodige parkeerdruk ondervindt van de museumbezoekers. De huidige lokatie is echter zeer ongewenst. De buurtbewoners ondervinden te veel overlast en hun woongenot staat onder druk.

Lokaal Wassenaar! is van mening dat er gezocht moet worden naar een parkeerlokatie elders op het museumterrein. Een plek die niet zichtbaar is vanaf de Buurtweg en die geen overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners.
Met alle belanghebbenden moet gezocht worden naar een oplossing die de parkeerdruk opvangt en tevens recht doet aan de landschappelijke waarden van dit gebied.

Lokaal Wassenaar! vraagt het college om een goede afstemming met de buurt, het museum en andere belanghebbenden.

Oog voor Wassenaar en haar sporters!

Op maandag 1 januari was een ruime delegatie van Lokaal Wassenaar! aanwezig bij de Wassenaarse Nieuwjaarsduik aan een zonnige maar koude en winderige Wassenaarseslag. Ruim 150 deelnemers doken het ijskoude zeewater in waaronder Fred Weijn van Lokaal Wassenaar!

De Wassenaarse heren hardloopclub “De Duintrappers” organiseerde voor de 19e keer deze nieuwjaarsduik. Na afloop zorgden de heren voor warme chocolademelk en Berenburg om de deelnemers weer een beetje op temperatuur te laten komen. Hulde daarvoor!

De hardloopclub “Duintrappers“ bestaat al 40 jaar en is slechts één voorbeeld van de vele bloeiende Wassenaarse sportverenigingen. Zo gaf WZK OMNI Vereniging Wassenaar tijdens de nieuwjaarsduik het startsein voor het jaar waarin zij haar 90 jarig jubileum viert.

Wassenaar is een gemeente met een bloeiend sportverenigingsleven. Van golf tot voetbal, van zwemmen tot hardlopen en niet te vergeten alle sportactiviteiten, die worden georganiseerd voor de 65 plussers. Het aantal actieve sporters ligt in Wassenaar hoog.

Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk, dat er ook op politiek vlak oog is voor de belangen van sporters en sporten. Daarom zal Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor een effectief sportbeleid. 

Klimaatneutraal

Dit najaar verscheen de brochure: “Dorpsprofiel Wassenaar”. De gemeente Wassenaar heeft het initiatief genomen voor deze publicatie. Dit gebiedsprofiel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de lokale overheid en maatschappelijke partijen. Klimaatneutraliteit, circulaire economie en vergroening krijgen hierin ruime aandacht. Dit zijn onderwerpen die Lokaal Wassenaar! nauw aan het hart liggen.

Hoewel ons dorp slechts een beperkte rol kan spelen in dit mondiale vraagstuk, is het de taak van de Wassenaarse politiek om te kijken hoe wij, als Wassenaarders, met elkaar hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. Lokaal Wassenaar! roept alle Wassenaarders dan ook op om mee te denken hoe wij dit met elkaar kunnen gaan waarmaken. De vraag is niet of wij hiervoor een inspanning gaan leveren, maar hoe wij deze klus met elkaar gaan klaren.

In de Wassenaarse Structuurvisie hebben wij met elkaar vastgesteld dat Wassenaar de groenste gemeente van Nederland kan worden. Dit schept verplichtingen. Niet alleen voor de politiek, maar voor alle Wassenaarders. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar vooral voor de Wassenaarders van morgen. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom gaat Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor klimaatneutraliteit, een circulaire economie en vergroening. Dit kunnen wij als politieke partij niet alleen.

Lokaal Wassenaar! doet daarom een beroep op alle Wassenaarders hieraan enthousiast mee te doen. Voor een betere toekomst voor Wassenaar.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.