Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Een compilatie van onze publicaties.

Voor Wassenaar!

Trots op sportakkoord

In iets meer dan een half jaar heeft de sportformateur het voor elkaar gekregen dat een lokaal sportakkoord is gesloten tussen een aantal organisaties in Wassenaar. Raadslid Maria Bellekom-Vogels van Lokaal Wassenaar was ook bij deze gebeurtenis aanwezig.

Het akkoord met de naam “Wassenaar in Beweging 2020 – 2023” heeft als doelstelling om alle inwoners van Wassenaar de komende jaren 10% méér te laten bewegen. Voor de uitvoering van het plan is een kerngroep samengesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, sportcontact en maatschappelijke organisaties. Ook de Stichting Gehandicapten Wassenaar is erbij betrokken, juist om iedereen de mogelijkheid te bieden om zoveel mogelijk mee te kunnen doen.

De fractie van Lokaal Wassenaar en ook onze wethouder Inge Zweerts de Jong zijn trots op de mooie verbinding die is gelegd tussen de mensen, die actief zijn bij een sportvereniging, de vrijwilligerscentrale, de zorgaanbieders, de SMOW, de Schooladviesdienst, Stichting Gehandicapten, het Jongerenwerk, Wassenaarse ouderen in beweging en de gemeente. Ze hebben de gezamenlijke doelstelling om alle Wassenaarders méér te laten bewegen. Over hoe een en ander vorm krijgt hoort u binnenkort veel meer.

“Verbinden” is één van de pijlers van het verkiezingsprogramma van Lokaal Wassenaar. Met elkaar kun je immers méér bereiken. Vandaar dat wij blij zijn met deze kerngroep. Dit is een mooie stap naar meer verbinding. Wij zijn ook trots op het feit dat we samen met andere partijen hebben besloten om gedurende deze raadsperiode te starten met de bouw van een nieuwe gymzaal en een nieuwe sporthal. Daar gaan onze inwoners veel plezier en gezondheid aan ontlenen.

Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor het in beweging blijven van de Wassenaarders. De kerngroep heeft een actieplan voor de komende 6 maanden opgesteld. (er is overigens nog ruimte voor meer kerngroepleden) Een medewerker van de schooladviesdienst zal een en ander gaan coördineren. De kerngroep zal zich verder ook gaan inzetten voor een nog op te stellen lokaal preventieakkoord.

Lokaal Wassenaar vindt het belangrijk dat er op deze manier binnen Wassenaar een goed netwerk gaat ontstaan om elkaar makkelijker te vinden.

Lokaal Wassenaar; altijd in de buurt (nu Kerkehout)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een negatief advies uitgebracht over de aanvraag van het buurtinitiatief Kerkehout. Dit initiatief behelst het uitwerken van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een gezamenlijk buurtcentrum. Het college staat wel positief tegenover het idee. Ze wil het echter niet ondersteunen omdat een nieuw buurtcentrum niet is opgenomen in de gemeentelijke accommodatieplannen. Bovendien is er bij de gemeente te weinig capaciteit om het project te begeleiden.

Tijdens de commissievergadering van 27 mei j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels een uitgebreid betoog gehouden met een drietal argumenten om wel medewerking te verlenen aan dit initiatief. Het argument van de gemeente dat de focus op de realisatie van bestaande projecten ligt, noemde zij een drogreden. Met dit argument kan namelijk ieder willekeurig burgerinitiatief naar de prullenmand worden verwezen. Er zijn altijd lopende projecten en als daar de focus op zou liggen is er dus nooit ruimte voor andere initiatieven.

Het tweede argument van de gemeente dat er geen sprake kan zijn van gemeentelijke begeleiding deugt volgens de fractie van Lokaal Wassenaar ook niet. Er wordt helemaal niet om begeleiding gevraagd. De initiatiefnemers willen het haalbaarheidsonderzoek juist zelf uitvoeren. Het enige dat zij vragen is een bedrag van € 30.000 voor het inhuren van deskundige ondersteuning.

Tenslotte stelt de gemeente dat woningbouw op gemeentegrond zou moeten geschieden via een tender of een aanbesteding. De fractie van Lokaal Wassenaar vindt dat de gemeente hiermede verder gaat dan waar het initiatief toe strekt. Woningbouw speelt in het initiatief een ondergeschikte rol, maar wordt als eventueel kostendekkende invulling van het plan meegenomen. Daar is ook alles voor te zeggen.
Samenvattend komt de fractie Lokaal Wassenaar dan ook tot de conclusie dat het voorstel van het college om geen medewerking te verlenen aan het burgerinitiatief Kerkehout niet berust op goede gronden en daarom niet door de raad dient te worden aangenomen. Onze fractie zal in de raadsvergadering op 8 juni a.s. met een amendement komen (dat overigens wordt ondersteund door zeker vijf andere politieke partijen) om het voorstel van het college te wijzigen en om wél medewerking te verlenen aan dit burgerinitiatief.
Tevens wordt door ons voorgesteld om voor dit doel € 30.000 ter beschikking te stellen.

De fractie van Lokaal Wassenaar vindt het een loffelijk initiatief dat breed gedragen wordt in de wijk. Kerkehout geeft daarmee te kennen een vitale leefgemeenschap te zijn. Lokale gemeenschapszin als basis voor lokale besluitvorming; mooier kan het toch niet?!

Lokaal Wassenaar: altijd in de buurt (nu bij kunstgroep in de molen)

Kunstgroep Wassenaar is weer begonnen met het organiseren van exposities, rekening houdend met anderhalve meter afstand. Lokaal Wassenaar is verheugd dat met inachtneming van de RIVM maatregelen het weer mogelijk is om van kunst te genieten in onze prachtige molen. Ook zijn er weer films gedraaid in de filmzaal van de bibliotheek en zijn de musea opengegaan. De afgelopen periode zonder cultuurbeleving was voor velen een saaie tijd. Zo zie je maar hoe belangrijk cultuur is.

Onlangs is door de gemeenteraad de startnotitie Cultuurbeleid vastgesteld. Dit is de eerste stap om te komen tot een nieuw cultuurbeleid voor de jaren 2021-2024. Dat is niet alleen nodig omdat het oude beleidsplan dit jaar afloopt. Het is ook nodig omdat er vanaf 2021 in Wassenaar een nieuw subsidieplan in werking treedt én omdat er vanaf 2021 landelijk een nieuw cultuurbeleid zal gelden. Het uitgangspunt is: “Cultuur van en voor iedereen”. De bedoeling is dat er méér verbinding komt tussen de zorg en culturele instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen en initiatieven van kunstenaars. Er zal een Fonds voor Cultuurparticipatie worden opgericht voor o.a. een subsidieregeling, waarin samen met de gemeenten drempelverlagende initiatieven in het hele land gesteund worden. Het verbinden van de zorg met cultuur en het laag drempelig hiervan zijn voor iedereen vindt Lokaal Wassenaar van groot belang.

Bij het behandelen van de startnotitie was nog veel onzeker. Dat kwam o.a. omdat de evaluatie van het cultuurbeleid 2017-2019 nog niet gereed is. Ook maken andere factoren, zoals de herontwikkeling van de Warenar, het gebruik van raadhuis de Paauw, alsmede de regelgeving met betrekking tot de 1,5 meter maatschappij het heel lastig om een nieuw cultuurbeleid voor de toekomst uit te stippelen.

De fractie van Lokaal Wassenaar heeft tijdens de behandeling van het cultuurbeleid o.a. gevraagd om een goede lokale evenementenkalender, opdat iedereen - zowel inwoners als bezoekers - heel eenvoudig kan zien wat er op welk moment in Wassenaar georganiseerd wordt; een actuele “uit-agenda” voor jong en oud en met welke activiteiten men mee kan doen.

Tot september loopt er een participatie traject, waarin belanghebbenden hun wensen over het cultuurplan kunnen uiten. Als u leuke ideeën heeft en als u nog niet benaderd bent om uw visie te geven, stuur dan een email met uw visie naar secretaris@lokaalwassenaar.nl. Wij gaan er mee aan de slag.

Hoe verder met locatie Valkenburg, komt het nog goed?

De laatste weken is er weer de nodige onrust over bebouwing op Valkenburg. In de Tweede Kamer spraken partijen over de behoefte aan woningen en het bouwen op Valkenburg. Al ongeveer 20 jaar wordt er gesproken over woningbouw op het voormalige vliegkamp. Terecht maken ook zij zich zorgen omdat het lang duurt en velen wachten op een woning.
Maar moet dat dan betekenen dat er als een kip zonder kop gebouwd gaat worden zonder de consequenties te overzien? Vorig jaar schreven wij al dat Wassenaar onderdeel is van een voormalige Rijksbufferzone. Een gebied in Nederland dat door de rijksoverheid was aangewezen om stedelijke gebieden ruimtelijk te scheiden. Niet alleen voor behoud van de openheid, maar vooral ook voor de leefbaarheid van de dichtbebouwde randstad.
In de Tweede Kamer heeft geen van de partijen iets gezegd over behoud van het groen of belang van een leefbare omgeving. Niets over het vele verkeer dat als gevolg van de nieuwe woningen ook door ons dorp zal rijden. Zowel de CDA- als VVD-vertegenwoordiger in de Kamer zei: “Bouwen, bouwen, bouwen”. Zij voegden daar zelfs aan toe dat er moet worden gekeken of er niet 3000 – 5000 woningen meer gebouwd kunnen worden bovenop de maximaal 5000 die waren afgesproken. Dat betekent dus misschien 10.000 woningen zonder dat wordt nagedacht over de gevolgen.
Gevolgen voor de bereikbaarheid omdat steeds meer mensen in een te klein gebied moeten zijn voor werk of recreatie. Gevolgen ook voor het groen en waterproblematiek, stikstofproblematiek, recreatie en leefbaarheid.
Blijkbaar vinden CDA en VVD de consequenties die dat heeft voor de leefbaarheid en verkeerssituatie niet van belang. Opnieuw worden er dan problemen gecreëerd in plaats van opgelost. Eventuele toename van woningen moet weloverwogen gebeuren.
Dat betekent wat Lokaal Wassenaar betreft dus niet zomaar wat roepen door de landelijke partijen. Die hebben blijkbaar geen boodschap aan de problematiek op lokaal niveau.
Lokaal Wassenaar komt op voor het lokaal belang en zal de wethouder opnieuw vragen om nu snel met een plan te komen voor een brede groene zone tussen onze gemeente en de nieuwbouw en een oplossing voor het verkeersprobleem.
Lokaal Wassenaar wil graag samen met u en het college komen tot oplossingen voor problemen die Wassenaar vanuit de landelijke partijen krijgt voorgeschoteld.
Als u ideeën heeft of met ons mee wil denken kunt u contact opnemen met ons raadslid Bart Boon of via secretaris@lokaalwassenaar.nl.

Bestrijding eikenprocessierups

Wassenaar is een gemeente met veel groen, en van dat groen genieten de inwoners volop, fietsen, wandelen, joggen etc.
Afgelopen zomer was het wandelen en fietsen en zelfs het buiten zitten op een aantal plekken beduidend minder aangenaam. En dat kwam door de overlast van de eikenprocessierups op tal van plekken in Wassenaar. Wassenaar heeft namelijk veel eiken en daar zijn deze beestjes gek op. De eikenprocessierups rukt op in Nederland, en dus ook de daarmee verband houdende overlast.
De overlast wordt veroorzaakt door de brandharen van de eikenprocessierups. Contact met de brandharen kan gezondheidsrisisco’s veroorzaken bij mens en dier. Dit komt doordat deze brandharen bij contact gemakkelijk dringen in de huid, ogen en luchtwegen en daar klachten veroorzaken. Ook griepachtige verschijnselen komen voor.
De maatregelen die de gemeente Wassenaar het afgelopen jaar tegen de eikenprocessierups heeft genomen bestonden uit het spannen van rood-wit lint om de bomen waarin de eikenprocessierups aanwezigheid gemeld was, het op incidentele basis verwijderen van nesten bij scholen en het verwijzen naar de site van de GGD.
Dit vond Lokaal Wassenaar volstrekt onvoldoende.
Bij de behandeling van de begroting op 30 oktober vorig jaar is op initiatief van lokaal wassenaar en ondersteund door D66 en VVD, een motie aangenomen ter bestrijding van de eikenprocessierups met gebruikmaking van biologische methoden.
De gemeente heeft nu een plan van aanpak ter bestrijding van de eikenprocessierups gepresenteerd. Hierbij wordt uitgegaan van de leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Bij de totstandkoming van deze leidraad zijn onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Wur Alterra en de expertgroep eikenprocessierups betrokken geweest.
Concreet voor Wassenaar houdt dit in dat de gemeente de overlast van de eikenprocessierups beheersbaar probeert te maken door:
- Het aantrekken van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals mezen, sluipwespen, gaasvliegen en dergelijke. Dit gaat gebeuren door het ophangen van mezenkasten (in eerste instantie 50 stuks),het creeren van een gevarieerde onderbeplanting en/of het aanbrengen van vroegbloeiende bolgewassen binnen of nabij eikenstructuren.
- Het inspuiten van eikenstructuren of boomgroepen met eiken met kleine aaltjes. Deze aaltjes zijn niet schadelijk voor andere dieren en ook niet voor mensen en planten.
- Mocht er dan toch nog ergens in de openbare ruimte overlast door eikenprocessierupsen voorkomen dan worden deze door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen met een zuigunit.
Wij hopen dat u door deze maatregelen, dit jaar weer optimaal kunt genieten van ons prachtige groen.
Als u ideeen heeft of met ons mee wil denken kunt u contact opnemen met ons commissielid Ingrid Pauli of via secretaris@lokaalwassenaar.nl

Goede stappen in lokale gezondheidszorg

Afgelopen week hebben de raads- en commissie leden Sociaal Domein veel informatie ontvangen over de aanpak tot het verbeteren van de gezondheid van alle Wassenaarders. Er was een presentatie van de Wassenaarse huisartsen over de uitbreidingsplannen van het gezondheidscentrum. Daarnaast werd door wethouder Inge Zweerts de Jong van Lokaal Wassenaar een uitgebreide toelichting gegeven op het uitvoeringsprogramma: Lokaal Gezondheidsbeleid Wassenaar 2020-2022.
Dat beleid kent drie speerpunten:
1) Op weg naar een rookvrije generatie,
2) (problematisch) alcoholgebruik
3) Gezonde voeding / Bewegen.

Op weg naar een rookvrije generatie
De fractie van Lokaal Wassenaar heeft reeds eerder gepleit voor het rookvrij maken van scholen, sportverenigingen en speeltuinen. Die wens gaat nu in vervulling. Met het ondertekenen van het nationale preventieakkoord en het aanmelden bij de alliantie Nederland Rookvrij wil de gemeente kinderen het goede voorbeeld geven en bevorderen dat zij rookvrij opgroeien. Vanaf dit jaar moeten alle scholen in Wassenaar rookvrij zijn. In club- en buurthuizen zal worden gestimuleerd dat er niet meer gerookt zal worden in het bijzijn van kinderen. “Op weg naar een rookvrije generatie”: precies wat Lokaal Wassenaar voor ogen had.

(Problematisch) Alcoholgebruik
Volgens de gezondheidsenquête 2016 is een kwart van de inwoners van Wassenaar een overmatige drinker. De gemeente wil zich breed inzetten om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente is een start gemaakt met het promoten van “minder drinken”. Er zal gestreefd worden naar minder drinken op scholen (o.a. bij/rond feestjes) en in sportkantines. Voor ouderen zullen cursussen gegeven worden. De gemeente zal als spin in het web van de zorg, onderwijs, sport en cultuur bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik.

Gezonde Voeding/meer bewegen
Wethouder Inge Zweerts de Jong deelde mee dat een sportformateur zal onderzoeken wat er al bij diverse sportverenigingen gedaan wordt om meer mensen aan sport en beweging te laten deelnemen. Ook voor ouderen is bewegen heel belangrijk. De gemeente heeft baat bij gezonde en actieve inwoners; ze participeren meer in de samenleving, zijn zelfredzamer en minder eenzaam.

De fractie van Lokaal Wassenaar is erg positief over het uitvoeringsplan van de gemeente. Veel van onze wensen komen daar in terug. Als u meer informatie over de plannen wilt ontvangen, kunt u het volledige programma lezen op de website van de gemeente , informatiebrief nummer 117 van 17 december 2019.
Op de website: www.waarstaatjegemeente.nl zijn cijfers terug te vinden over de gezondheid van onze inwoners.

Sluipverkeer weren

De gemeenteraad heeft vergaderd over de begroting 2020. In deze begroting is een bedrag opgenomen om een onderzoek te doen naar de verkeersituatie in/om Wassenaar en om op basis daarvan te komen met verbetervoorstellen.
De randvoorwaarden die aan dit onderzoek werden meegegeven betroffen echter het “verbeteren van de draagkracht van ons wegennet”. Daarmee werd de suggestie gewekt dat het sluipverkeer wordt gefaciliteerd door de wegen in Wassenaar meer capaciteit te gaan geven. Iets wat Lokaal Wassenaar geen goed idee vindt.
Ook de werkgroep Keer Verkeer heeft bij Lokaal Wassenaar haar zorgen op dit punt kenbaar gemaakt. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling om verkeer wat Wassenaar niet als eindbestemming heeft te gaan weren uit ons dorp. Dit zal de interne bereikbaarheid van ons dorp en de leefbaarheid en veiligheid gaan verhogen en ons dorp aantrekkelijk houden als plaats om te wonen, recreëren en werken.
Hoewel Lokaal Wassenaar niet twijfelt aan de goede intenties van de wethouder verkeer leek het ons toch verstandig om de wethouder een duidelijk kader mee te geven.
Vandaar dat Lokaal Wassenaar het initiatief heeft genomen om een amendement op de begroting in te dienen, waarin duidelijk beschreven staat waar het onderzoek zich op moet richten: het onderzoeken van mogelijkheden om sluipverkeer te voorkomen.
Met ondersteuning van D’66 en VVD werd dit amendement ingediend en vervolgens unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Lokaal Wassenaar zal samen met de wethouder en de werkgroep Keer Verkeer het verkeersonderzoek en de uitkomsten daarvan nauwlettend volgen.
Het verbeteren van de verkeerssituatie in ons dorp heeft voor ons een hoge prioriteit.

Begroting kent uitdagingen - 2

De begroting 2020 geeft duidelijk aan wat er komende jaren wordt gedaan om Wassenaar een fijn dorp te houden. Lokaal Wassenaar heeft voor de begroting 2020 gestemd.
Er ligt een goed plan voor de onderwijshuisvesting en behoud van onze cultuurgoederen, groen, culturele aanbod en gevarieerde middenstand. Voor de realisatie hiervan heeft Wassenaar een groot netwerk van mensen die zich voor Wassenaar willen inzetten.
Hoe de schaarse financiële middelen in te zetten in de huidige tijd van decentralisatie blijft lastig voor veel gemeenten. Wassenaar verkeert door haar riante vermogenspositie nog in een luxe positie. Het was niet eenvoudig om de begroting sluitend krijgen door hogere kosten voortkomend uit door het rijk gemaakte cao afspraken en het door een besluit van de rijksoverheid wegvallen van bijna 2 miljoen aan precario-inkomsten. Bezuinigingen en een lastenverhoging zijn noodzakelijk.
De kostenstijging van de jeugdzorg is zorgelijk, waarbij de rijksoverheid slechts ten dele haar verantwoordelijkheid neemt. De wethouder zal zeer actief op preventie moeten sturen om de kosten beheersbaar te houden.
Voor onderhoud wegen is op termijn te weinig geld beschikbaar, dat volgen we kritisch. We hebben de grootste biodiversiteit van Nederland en willen dat zo houden. De voorgestelde bezuiniging op het groen, de ziel van Wassenaar, is zeker gezien de achterstanden onwenselijk. Bij Valkenburg dient Wassenaar veel actiever te zijn bij de invulling van de groene zone.
Lokaal Wassenaar is verheugd over komst van de nieuwe gymzaal, sporthal en strandpost en verbeteringen in het centrum. Daarnaast zullen minimaal 50 nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd, ondanks het stikstof arrest.
Aandacht is vereist om zeker te stellen dat iedereen kan meedoen. Ook een rijk dorp als Wassenaar kent armoede en kwetsbaren, Aangezien het om mensen gaat vraagt dit inzet en niet alleen een discussie over geld. Een gezonde en optimale werkorganisatie met Voorschoten is essentieel voor Wassenaar. Het aantal vacatures is al lang zorgwekkend.
De belangrijkste inkomstenbron is de gemeentefonds-uitkering. De rijksoverheid gaat de berekening wijzigen waardoor Wassenaar waarschijnlijk minder geld krijgt. Om een sluitende begroting te krijgen moeten er extra inkomsten komen. De keuze is beperkt, een verhoging van de OZB lijkt dus onvermijdelijk om ons voorzieningen niveau te handhaven en de plannen te realiseren. Door het verdwijnen van de precario heffing zullen de nutsbedrijven de kostentoename voor de Wassenaarders overigens (deels) gaan compenseren.
Medio 2020 evalueren we of afstel of uitstel van de OZB verhoging mogelijk is.

Begroting kent uitdagingen

Na de verkiezingen was al duidelijk dat het voor de coalitie met Lokaal Wassenaar niet makkelijk zou zijn om de begroting op orde te houden, met name door externe factoren.

Wassenaar moet voor iedereen een fijn dorp blijven. Dit stelt eisen aan o.a. betaalbaar wonen, onderwijs , economie, cultuur en sport. Daarnaast bouwen we een nieuwe sporthal en gymzaal en willen we de Paauw en theater Warenar kosteneffectief exploiteren.

Er is een goed lange termijn plan voor de huisvesting van zowel Nederlands als internationaal onderwijs, maar ook hier is een inhaalslag nodig.

Onze wethouder Inge Zweerts de Jong heeft goed werk verricht door de tekorten in de jeugdzorg vooralsnog op te vangen. Bovendien zijn haar uitgaven in het sociale domein lager dan in referentiegemeenten.

Er wordt niet bezuinigd op de bibliotheek, die kan worden versterkt door toevoegen van een VVV kantoor en aanbieden van openbare diensten.
Lokaal Wassenaar wil ons dorpscentrum attractief en concurrerend houden, zodat we een aantrekkelijk aanbod houden om op eigen wijze te kunnen concurreren in de regio.

Er is echter zorg over de financiële dekking van dit alles. Zonder aanvullende maatregelen kan e.e.a. niet worden uitgevoerd. Doordat we minder geld krijgen van de rijksoverheid hebben we in de jaren 2022 en 2023 een structureel tekort van €1.5 miljoen. Tekorten bij de jeugdzorg kunnen dit laten oplopen tot € 2.1 miljoen. Tevens zijn bijv. de Paauw, Warenar, extra stijging van personeelslasten en invoering van de wet Geestelijke Gezondheids Zorg nog niet meegenomen. Bezuinigingen en/of extra inkomsten zijn dus nodig.

Een verhoging van belastingen lijkt onvermijdelijk. We ontvangen bijna geen rente meer en de rijksbijdrage per inwoner ligt onder het landelijk gemiddelde en zal door een stelselwijziging in de toekomst waarschijnlijk nog lager worden.

Een verhoging van de OZB past binnen het coalitieakkoord. Het rijk dwingt ons hier eigenlijk toe. Wassenaar heft een te lage belasting (volgens het rijk), wat tot een lagere rijksuitkering leidt. Hogere belastingen leiden dus ook tot een hogere bijdrage vanuit het rijk.

Belastingverhoging doen we niet zomaar. Naast realistische bezuinigingen moeten ook structurele maatregelen worden genomen. O.a. door te kijken welke taken van de gemeente écht moeten en waar het wat minder kan.

Er is dus nog een lange weg te gaan voordat Lokaal Wassenaar de begroting kan goedkeuren. Pas als de begroting met behoud van ons woongenot structureel sluitend is, zonder dat er kwetsbare groepen tussen wal en schip vallen, kunnen wij tevreden zijn.

Motie Ivicke lost niets op

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 september is met 10 stemmen voor en 9 tegen de motie van VVD en CDA aangenomen die oproept tot ‘Aanpakken krakers en ontruiming Ivicke’.

Lokaal Wassenaar was één van de partijen die tegenstemde. Dit betekent niet dat wij opeens positief staan ten opzichte van kraken. Ons primaire belang is het behoud van het cultuurgoed Ivicke. De motie voegt daar naar ons oordeel niets aan toe. Ook is er weinig rechtsgrond daar het initiatief tot ontruiming niet bij de gemeente, maar primair bij de eigenaar ligt. Daarnaast vindt het in de motie gevraagde overleg met instanties reeds plaats.

Alhoewel de motie niet vraagt om onmiddellijke ontruiming is dit ook niet wenselijk. Wij zien vooralsnog het laten zitten van de krakers als de minst slechte keuze voor het behoud van het monumentale pand. Bewoning verdient de voorkeur boven leegstand al is het maar omdat er dan enige vorm van verwarming is en het pand waar mogelijk wind -en waterdicht wordt gehouden. Ook deskundigen op dit gebied spreken deze voorkeur uit. Daarnaast fungeren de bewoners als brandwacht.

Wij zien de krakers bij voorkeur vrijwillig vertrekken op het moment dat dit nodig is voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Indien er geen bereidheid daartoe is, komt daarna pas handhaving aan de orde.
Ontruiming nú en misschien later een nieuwe kraak door een meer radicale groep helpt ons ook niet.
De opdracht voor de gemeenteraad en B&W blijft dus primair het voorkomen van verdere verkrotting van Ivicke en ingrijpen daar waar de openbare orde wordt verstoord.

Het behoud van Ivicke en alles wat met het kraken samenhangt, heeft de volle aandacht van de burgemeester. In gesprekken met de krakers is duidelijk gemaakt waar de grenzen liggen. Hij heeft in deze dan ook het volle vertrouwen van Lokaal Wassenaar. Oproep tot vervolging van de krakers in een motie kan alleen maar leiden tot verstoring van de opgebouwde goede relatie

Afval scheiden: goed voor uw portemonnee

De rijksoverheid heeft als doel dat de hoeveelheid restafval omlaag moet van 100 kg per persoon per jaar in 2020 naar 30 kg in 2025 door hergebruik van de grondstoffen in het afval. Zoals papier, textiel, lege flessen en ook GFT (groente- fruit- en tuinafval) en PMD (plastic, metaal en drinkverpakkingen) .
De afvalstoffenheffing is dit jaar gigantisch gestegen van Euro 13,21 per 1000 kg naar Euro 32,12 en zal blijven stijgen. Uiteraard wordt dit doorberekend aan de burgers.
Als wij dezelfde hoeveelheid restafval blijven produceren als nu (200 kg/persoon/jaar) gaan de Wassenaarders dit merken in de portemonnee, de reinigingsrechten zullen dan nog meer stijgen.

Het is dus zaak afval goed te scheiden. De gemeente wil dat ondersteunen. Zo komen er meer milieuparken en zal in een aantal wijken geëxperimenteerd worden met een extra PMD container.
Willen de kosten niet nog meer de pan uitrijzen dan moet de hoeveelheid restafval drastisch omlaag. Dat kan alleen door nog beter afval te scheiden.

Wassenaarders zijn milieubewust en scheiden het afval. Toch gaat er nog wel eens iets verkeerd. Vooral bij PMD. Het scheiden van afval is niet zo eenvoudig, vooral wat in de PMD bak hoort is onduidelijk.
Het PMD (plastic metaal en drinkverpakkingen) betreft namelijk alleen verpakkingen. De verpakkingsindustrie betaalt voor het recyclen hiervan. Als het geen verpakking is, maar wel van plastic bijvoorbeeld een plastic speelgoedautootje, wordt de hele partij afgekeurd. Want zo werkt het: één verkeerd ding ertussen en de hele container wordt afgekeurd en alsnog verbrand.
Wij betalen de (eigenlijk onnodige) verbrandingskosten.

Ook GFT voorlichting is wenselijk. In onze grijze container zit nog veel GFT wat in de groene container hoort. De verwerking daarvan is veel goedkoper omdat het niet verbrand hoeft te worden.

Lokaal Wassenaar wil een beter milieu, de kilo’s restafval drastisch omlaag en zo laag mogelijke reinigingsrechten. Dan helpt het als meteen duidelijk is wat in welke container mag, bij voorkeur via een duidelijke sticker op iedere container. Daarmee maken we het onze inwoners zo makkelijk mogelijk om afval goed te scheiden. In ieders belang en ook in dat van uw portemonnee.

Overigens : Lokaal Wassenaar is voor een brede nascheiding, dus PMD en het restafval in één container. Dit kan echter pas in 2022 worden ingevoerd en tot dan moeten we goed scheiden om hoge reinigingsrechten te vermijden.

Afspraken Valkenburg, een dilemma

Ondanks positieve punten als niet bouwen tot aan de gemeentegrens, geen hoogbouw bij Wassenaar en groen blijven van het drone-testveld geeft de indicatieve begrenzing niet overal de door ons gewenste groene buffer breedte van 1500m.

Er zijn nu meerdere partijen, ieder met een eigen agenda en Wassenaar is niet de leidende partij. Duidelijk is dat de anderen zeggen bij afwijzing van de Afspraken zonder Wassenaar door te zullen gaan. Dit zet Wassenaar buiten spel en wij komen pas in beeld als partijen ons nodig hebben. Wanneer dit is, is speculatief.

Veel punten zijn nog indicatief. Het betreft vooralsnog Afspraken over inpassing van de Unmanned Valley. Belangrijke zaken als verkeer zijn nog niet geregeld. Doorgaan biedt kansen voor Wassenaar maar vraagt wel om vertrouwen en duidelijke uitgangspunten. De toelichting op de Afspraken geeft hieraan richting.

Valkenburg leeft erg in de publieke opinie. Op basis van inhoud en vanuit Wassenaar bezien, waren er argumenten om de Afspraken af te wijzen. De reden van Lokaal Wassenaar om de Afspraken te steunen was minder een inhoudelijke, maar meer een politieke afweging. Terugkijken heeft geen zin. Het is de huidige situatie die ter besluitvorming in de raad voorlag en niet de door ons gewenste.

Hoe bereiken wij het meeste voor Wassenaar: Wij willen invloed hebben op de invulling van de indicatieve zonering en bij belangrijke beslissingen, zoals het verkeer. Op veranderende inzichten willen we actief inspelen. Niet meedoen betekent geen invloed. Toenemend sluipverkeer is voor ons het ergste scenario.

Alhoewel er geen zekerheid is dat meepraten meer zal opleveren, zien wij meer toekomst in het steunen van de Afspraken en meedoen, dan onszelf buiten spel te zetten. Ook houden wij te allen tijde de zeggenschap over invulling op ons grondgebied.

Om het Wassenaarse belang optimaal te dienen is het essentieel dat de wethouder de Raad vanaf nu zeer nauw betrekt bij alle verdere fasen. Een solistisch optredende wethouder creëert en heeft geen draagvlak. Maak gebruik van de kennis die er bij raadsleden is. Wij hebben een sterk en gedreven team nodig.

Wij realiseren ons dat bij sommigen onze keus tot kritiek en teleurstelling zal leiden. Wij beseffen ook dat de ambitie in het coalitieakkoord hoger lag. Er is hier helaas geen sprake van een absolute waarheid. Democratie is soms de kunst van het haalbare.

Alhoewel de emotie soms anders zegt, kiezen wij voor bestuurlijke verantwoordelijkheid en steunen de Afspraken. Dit laat overigens onverlet het respect voor anderen die tot een andere afweging en keuzes komen.

Voorstellen voor nog betere zorg

De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Als u hulp nodig heeft kunt u een aanvraag voor zorg indienen bij de gemeente. Een consulent van de gemeente bekijkt samen met u tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek welke zorg gegeven kan worden op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of de Jeugdwet. Het gesprek leidt tot een hulpaanvraag.

De rekenkamercommissie heeft onlangs onderzoek verricht naar de wijze waarop of hulpaanvragen in Wassenaar kunnen worden gedaan. Over het algemeen is de rekenkamer heel positief over de manier waarop het aanvragen van hulpverlening in Wassenaar geregeld is. Er waren slechts enkele minpuntjes. Maria Bellekom–Vogels van Lokaal Wassenaar! heeft tijdens de vergadering Sociaal Domein woensdag jl. enkele vragen hierover aan de wethouder gesteld.
De vragen betroffen de “vindbaarheid” van de aanvraag van hulp op de gemeentelijke website, het belang van een cliëntondersteuner en het maken van een verslag van het gesprek.

De “vindbaarheid” op de website
Lokaal Wassenaar! pleit ervoor dat de plek waar een aanvraag via de gemeentelijke website kan worden gedaan beter vindbaar wordt. Het online aanvragen van een keukentafel gesprek moet tevens eenvoudiger worden. Voor mensen zonder DigiD is het heel moeilijk om een hulpaanvraag in te dienen. Lokaal Wassenaar! vindt dat een telefonische aanvraag ook mogelijk moet zijn.

Het gesprek zelf
De gemeente moet de aanvrager erop wijzen dat hij/zij gebruik kan maken van een (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook moet de gemeente het belang van zo’n ondersteuner benadrukken. Wij hebben de wethouder verzocht om aan de cliënten, ter voorbereiding op het gesprek, vooraf een checklist te sturen van de onderwerpen die ter sprake zullen komen.

Verslaglegging
De Gemeente is verplicht om van ieder gesprek een verslag te maken. Lokaal Wassenaar! heeft verzocht om het verslag direct na afloop van het gesprek te bespreken met de cliënt. Eventuele onjuistheden kunnen dan direct worden gecorrigeerd. Het ondertekenen van het verslag kan als een aanvraag voor hulp beschouwd worden, hetgeen tijdwinst oplevert.

De wethouder heeft tijdens de commissievergadering toegezegd de suggesties in overweging te nemen. Maria Bellekom-Vogels van Lokaal Wassenaar! zal deze toezegging uiteraard nauwlettend volgen. Mocht u problemen ondervinden met een aanvraag dan hoort zij dat graag, maria.bellekomvogels@lokaalwassenaar.nl of 06 51 35 9334.

Voor een gezondere leefstijl

Wethouder Inge Zweerts de Jong van Lokaal Wassenaar! heeft gehoor gegeven aan de oproep van de GGD om mee te doen aan de actie: ´IkPas’. IkPas is een initiatief van de stichting Positieve Leefstijl en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een jaarlijks terugkerende actie om 40 dagen lang geen alcohol te drinken.

Tijdens een commissievergadering van het sociaal domein heeft de directeur van de GGD zijn bezorgdheid uitgesproken over het alcoholgebruik in Wassenaar. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde wordt er in Wassenaar heel veel alcohol gedronken, zowel door jongeren als door ouderen. Dit is mede een oorzaak van de vele valpartijen in huis in Wassenaar. Vandaar de noodkreet van de GGD.

Wethouder Inge Zweerts de Jong wil een voorbeeld stellen voor alle Wassenaarders om een gezondere leefstijl aan te gaan. Zij heeft tijdens die commissievergadering op 6 maart j.l. het startsein gegeven voor de raad- en commissieleden om mee te doen aan deze actie.

Voor Lokaal Wassenaar! is dit niet het enige speerpunt om te komen tot een gezondere levensstijl. Op onze sportvelden heeft wethouder Inge Zweerts de Jong al eerder de actie “op weg naar een rookvrije generatie” gestimuleerd. Een gezondere leefstijl wordt o.a. ook bereikt door minder suiker te gebruiken en meer te bewegen. Ook aan deze items zal Lokaal Wassenaar! aandacht besteden.

Wij mogen blij zijn dat er vanuit het rijk ook veel aandacht is voor een gezondere leefstijl. Zo is er deze week de landelijke actie: “week voor de gezonde jeugd”. Ook is vanuit het rijk een initiatief gestart om inwoners meer te laten sporten. Een van de ideeën daarbij is om sportverenigingen, scholen en buurtverenigingen meer met elkaar samen te laten werken. Lokaal Wassenaar! is blij met deze steun van het rijk en weet zich vertegenwoordigd door een zeer enthousiaste wethouder Sport. We hopen dat veel Wassenaarders het voorbeeld van de raad- en commissieleden zullen volgen en gezonder gaan leven.

Coalitiepartijen verstevigen onderlinge band

Vrijdag 23 november kwamen de fracties (raads- en commissieleden), wethouders en de besturen van de Wassenaarse coalitiepartijen VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 en fractie Mulder bij elkaar in het Deijlerhuis. Ruim 30 mensen van verschillende partijen die allemaal op hun manier actief zijn in Wassenaar verdiepten zo hun relaties en bespraken actualiteiten. Dat Wassenaar weer een Kroonbenoemde burgemeester krijgt en de Wassenaarse zelfstandigheid is geborgd waren natuurlijk veel besproken onderwerpen.

Rust in bestuur is belangrijk
Wethouders en raadsleden zien elkaar natuurlijk geregeld bij vergaderingen en bijeenkomsten. De bestuursleden van de politieke partijen zien elkaar echter zelden. Lokaal Wassenaar! nam het initiatief om alle wethouders, fractieleden én bestuursleden van de coalitiepartijen bij elkaar te halen. Voor degelijk bestuur zonder gedoe is onderling respect en begrip heel belangrijk. Deze middag hadden de politici volop ruimte om elkaars ideeën, standpunten en argumenten aan te horen, zonder gelijk in debat te komen.

Belangrijke dossiers op tafel
Met 16 van de 21 raadszetels heeft de coalitie een stevig mandaat van de kiezers gekregen. Dat is nodig, want Wassenaar staat voor een aantal serieuze uitdagingen. De groene bufferzone van Valkenburg, aanpak van de verkeersproblemen, investeringen in de “Winkelhaak”, de nieuwe sporthal en de broodnodige bezuinigingen zijn slechts enkele in het oog springende dossiers waarover de coalitiepartners consensus moeten bereiken. Betrokken partijen realiseren zich dat ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om Wassenaar nog mooier te maken. Deze bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan de goede onderlinge verstandhouding.

Leefbaarheid behouden door zelfstandigheid

Onze gemeente ligt aan de kust omringd door de gemeenten Katwijk, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Wassenaar was tot een aantal jaren geleden onderdeel van de rijksbufferzone. Een Rijksbufferzone was een gebied in Nederland dat door de rijksoverheid aangewezen is om stedelijke gebieden ruimtelijk te scheiden. Daarmee kon de verstedelijking van het land worden gestuurd. In het verleden zijn in Nederland negen rijksbufferzones aangewezen, die sindsdien vrij gehouden zijn van grootschalige bebouwing.
Nu zijn de provincie en de gemeenten verantwoordelijk voor de open ruimten rond de steden.

Door de grote woningbehoefte zien we dat de gemeenten om ons heen zoeken naar ruimte om te bouwen. En wat is makkelijker dan bouwen in het groen, goedkoper en minder gedoe. Met de bebouwing van vliegveld Valkenburg wordt een (te) groot stuk van de bufferzone afgenomen. De bouw van zoveel woningen (5000) in onze regio en onze provincie heeft grote gevolgen.

Gevolgen voor de bereikbaarheid omdat steeds meer mensen in een klein gebied moeten zijn voor werk of recreatie. Dat leidt tot lange files op de A44 en sluipverkeer door ons dorp van en naar de bollenstreek. Door werkzaamheden aan de Oostdorperweg zien we dat er grote drukte op andere wegen ontstaat. Er hoeft maar iets te gebeuren met een weg of kruispunt en er ontstaan problemen De voorbeelden ken we allemaal zoals het Rozenplein, de Wittenburgerweg, de Van Zuylen van Nijeveltstraat.
Gevolgen ook voor het groen en waterproblematiek (klimaatadaptatie), recreatie en leefbaarheid.

Toename van woningen moet dus op een slimme manier gebeuren. Ook in Wassenaar hebben we behoefte aan woningbouw. Er zijn mogelijkheden door te bouwen op plekken die vrijkomen na sloop van bebouwing of herinrichting van bedrijfsterreinen.

De zorg voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke regio is dus steeds belangrijker en urgenter.
Lokaal Wassenaar! zal nieuwe ontwikkelingen daaraan toetsen. Bouwen waar mogelijk en groen behouden waar dat noodzakelijk is ter bescherming van onze gemeente en regio.

Dat geeft onze gemeente een belangrijke positie. Door ons grote buitengebied en de duinen zorgt Wassenaar voor de leefbaarheid in onze regio. Net als andere gemeenten zoals Midden-Delfland en gemeenten in het groene hart heeft Wassenaar een belangrijke rol voor het behoud van de openheid en leefbaarheid in onze regio. Daarover bestaat geen discussie.

Om dit te waarborgen is de zelfstandigheid van Wassenaar essentieel. Wij zetten ons daarvoor in.

Sociaal en Toegankelijk

Iedereen doet mee’ en ‘Lokaal voor ons allemaal’, dit waren de beloften van Lokaal Wassenaar! in de verkiezingstijd. Nu we met 3 raadszetels goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en een wethouder hebben in het college, kunnen we het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Domein mede besturen. Op 24 september j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels de Parade Sociaal Domein bezocht. Hier zijn veel mooie voorbeelden van uitvoeringsplannen van een aantal gemeenten gepresenteerd.

In Wassenaar is onlangs gestart met de uitvoeringsplannen van het Sociale Domein. Medewerkers van de gemeente hebben op 3 oktober j.l. een presentatie gegeven aan raads- en commissieleden over de acht verschillende thema’s van het uitvoeringsplan, waaronder eenzaamheid, armoede, toegankelijkheid en langer thuis wonen. De komende weken wil Lokaal Wassenaar! deze thema’s nader toelichten.

Het eerste thema dat uitgevoerd zal worden, is de eenzaamheidsproblematiek. In Wassenaar zijn organisaties die hun best doen om mensen minder eenzaam te laten zijn, zoals Gemiva, de Zonnebloem, Federatie van Wassenaarse ouderen, de vrijwilligerscentrale, SMOW en SWZ . Deze organisaties hebben samen een werkgroep opgericht om de eenzaamheidsproblematiek in kaart te brengen en te adresseren.

Er wordt in Wassenaar veel georganiseerd bij sportverenigingen, buurthuizen, kerken en scholen. Ook de bridgeverenigingen in Wassenaar, met veel oudere leden, mogen in deze niet onvermeld blijven. Ondanks dat er zoveel activiteiten georganiseerd worden, blijft het moeilijk om eenzame mensen te bereiken.

De werkgroep zal zich richten op alle leeftijdsgroepen bij het verminderen van eenzaamheid. Daartoe zullen o.a. aan jonge kinderen sociale vaardigheden worden aangeleerd om eenzaamheid te voorkomen; er zal aan hulpverleners en aan vrijwilligers gevraagd worden of ze signalen van eenzaamheid willen oppakken en er zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Ook zal er een vriendschapscursus worden aangeboden.

Over enkele maanden zal de vrijwilligerscentrale een nieuwe vrijwilligersactiviteit presenteren, waarbij het ‘samen doen’ gestimuleerd zal worden. Samen naar het theater, samen winkelen, samen naar de tandarts. Het streven is om jong en oud, mensen met en zonder beperking, dementerenden en niet-dementerenden en mensen met en zonder werk met elkaar op stap te laten gaan.

Lokaal Wassenaar! is erg enthousiast over deze plannen. Wij denken dat dit zeker bijdraagt aan het tegengaan van eenzaamheid. Lokaal Wassenaar! zal ook zelf de vinger aan de pols houden met betrekking tot deze problematiek en ondersteunen waar nodig.

College met Lokaal Wassenaar! geïnstalleerd

Op 3 juli is het college van VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 geinstalleerd.

Vlnr: Gemeentesecretaris Hélène Oppatja, wethouder Inge Zweerts de Jong (Lokaal Wassenaar!), Kees Wassenaar (VVD-Wassenaar), burgemeester Frank Koen, Carolien Klaver (VVD-Wassenaar), Hubert Schokker (CDA-Wassenaar), Lia de Ridder (D66-Wassenaar).

Door Lokaal Wassenaar! wordt het Sociale Domein bestuurd.

Tevens werd op 3 juli Bart Boon geinstalleerd als raadslid voor Lokaal Wassenaar!.

Eens met Federatie van Ouderenorganisaties

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties heeft verleden week een oproep gedaan aan de toekomstige coalitie om de gemeente Wassenaar nog seniorenvriendelijker te maken. Het is fijn om te constateren dat de Federatie het seniorenbeleid over de afgelopen 4 jaar als vriendelijk heeft ervaren. Uiteraard zijn er punten die verbeterd kunnen worden, zoals woningbouw voor ouderen met een middeninkomen, betere vervoersmogelijkheden en een betere bereikbaarheid van de gemeente voor ouderen. Het verkiezingsprogramma van Lokaal wassenaar! heeft deze punten ook benoemd en daarom begrijpen wij de oproep van de Federatie goed. Alle partijen hebben mooie ideeën in de verkiezingsprogramma’s staan. Nu moeten die nog in het coalitieakkoord komen!

Woningbouw voor middeninkomens
Mensen worden geacht langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar dan moet het huis er wel op aangepast zijn. Veel ouderen wonen nog in te grote woningen, met teveel slaapkamers en met een tuin die ze zelf niet meer kunnen bijhouden. Die ouderen moeten vaak een beroep doen op hulp van mantelzorgers. Het is voor hen moeilijk om een leuke woning te vinden, die kleiner, veiliger en ook betaalbaar voor hen is. Dat geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Lokaal Wassenaar! heeft woningen voor middeninkomens met stip op haar wensenlijst staan en gaat aangeven waar deze mogelijk zijn en initiëren.

Seniorenvervoer
Busje komt zo…. Er zijn veel busjes in Wassenaar. Je ziet ze vaak in ons mooie dorp rijden. De Federatie vraagt aandacht voor beter regiovervoer. Deze ‘bijbussen’ functioneren prima voor mensen die vaste ritjes hebben naar bijv. de open eettafel of naar de bridgeclub. Maar als je op korte termijn een incidentele afspraak wilt maken is het soms lastig, vooral als het een bestemming buiten het dorp betreft. Wij vinden het terecht dat de Federatie daar aandacht voor vraagt. Kort geleden is door de SMOW een project gestart, genaamd Automaatje voor mensen die incidenteel vervoer nodig hebben. Lokaal Wassenaar! is het met de Federatie eens dat binnen Wassenaar op korte termijn één centraal aanmeld- en informatiepunt moet komen voor alle vervoermogelijkheden.

Digitalisering zonder uitsluiting
De gemeente Wassenaar heeft in vrij korte tijd de digitalisering voor gemeentelijke diensten ingevoerd. Daar hebben veel ouderen moeite mee. Lokaal Wassenaar! heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er een dagelijks inloopuur op het gemeentekantoor moet komen voor eenvoudige zaken. Het idee van de Federatie om de buurtcentra uit te rusten met instructiemiddelen voor een kennismaking met computers etc. ondersteunen wij van harte, opdat in de toekomst steeds meer mensen de digitale weg naar de gemeente weten te vinden. Lokaal Wassenaar! is er voor iedere Wassenaarder, ook voor de ouderen!

Lokaal fietsverkeer

Verleden week was het volop in het nieuws: voor het eerst meer fietsers dan automobilisten omgekomen in het verkeer. Dit record is toe te rekenen aan verschillende factoren, zoals toename van het fietsverkeer, de kwetsbaarheid van een fietser en de groei van het aantal E-bikes.
Lokaal Wassenaar! wil het fietsverkeer stimuleren. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en ook veel beter voor de doorstroming van het verkeer in Wassenaar.

We zullen moeten beginnen om kinderen met de fiets naar school te brengen, kinderen moeten zelf ook leren fietsen in druk verkeer. Ook het woon/werkverkeer per fiets moet worden gestimuleerd.
Maar…. om aan deze wens, het promoten van het fietsverkeer, gevolg te geven, dient er eerst door de gemeente veel meer aandacht te worden besteed aan het veiliger maken van de fietspaden. Veel fietspaden in Wassenaar hebben een slecht wegdek door het uitgroeien van boomwortels, bijvoorbeeld de Schouwweg en de Prinses Marielaan. En waar sprake is van een gescheiden fietspad op een 50 km weg, zoals op de Prinsenweg, is het niet echt prettig fietsen met die bobbels op de weg. Ook de Starrenburglaan – met name ter hoogte van de kruising met de Donker Curtiusstraat - is zeker niet veilig voor fietsers; daar gebeuren regelmatig ongelukken. Verder is ook de rotonde bij het gezondheidscentrum uitermate fiets-onvriendelijk. Bij de straten met een 30 km zone, waar de fietsers op de rijbaan van de auto’s rijden, zoals op de Lange Kerkdam en de Gravestraat, is het voor de fietsers (ook na de reconstructie) niet echt veilig. Bij het overgaan van een betonnen wegdek naar een klinkerwegdek, zeker als dat nabij een bocht het geval is, zoals op de kruising Van Groeneveltlaan/ Burmanlaan, gebeuren regelmatig valpartijen met de fiets.

Lokaal Wassenaar! zet zich in voor de veiligheid van de fietsers in Wassenaar.
“Veilig achterop, bij vader op de fiets”, herkenbaar voor velen, mag best wel wat meer gezien en beoefend worden in ons mooie dorp.

Samen sterk

De komende maanden zijn beslissend voor de zelfstandigheid van Wassenaar. Als alles goed verloopt gaat de gemeenteraad hier in september een besluit over nemen. Dit betekent dat de Wassenaarse politiek zich geplaatst ziet voor een verantwoordelijke taak.

Samenwerken werkt
Lokaal Wassenaar! is een voorstander van een raadsbreed programma. De eerste stap bij de formatie zou dan ook moeten zijn dat onder leiding van de VVD met alle partijen een politiek programma wordt geschreven dat door zoveel mogelijk partijen kan worden ondertekend. Dit straalt eendracht en samenwerking uit. De verschillen tussen de programma’s zijn gering. Dit proces zal dus niet op teveel obstakels stuiten. Lokaal Wassenaar! zoekt wat ons verbindt. Hierna bezien wij hoe wij met de verschillen omgaan. Op deze manier kan op korte termijn een breed gedragen raadsprogramma tot stand komen. Hierna kunnen wethouders gezocht worden die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om dit programma te vertalen in een coalitie werkprogramma.
Een aantal van vier wethouders lijkt voldoende voor Wassenaar. Dit betekent dat niet alle partijen die het raadsprogramma hebben ondertekend een wethouder kunnen leveren. Een goede oplossing hiervoor is als partijen zich verbonden verklaren met een wethouder van een andere partij. In de vorige periode hebben de PvdA en Passie voor Wassenaar goede ervaringen opgedaan met dit model. Een andere mogelijkheid is dat er bijvoorbeeld vijf wethouders komen met een deeltijd aanstelling.

Breed draagvlak
Bij deze aanpak krijgt Wassenaar een college met een coalitie accoord dat kan rekenen op een breed draagvlak in de Wassenaarse politiek en samenleving. De Wassenaarders zullen vertrouwen kunnen hebben in de lokale politiek. Dit kan omdat wij uitgaan van samenwerken. Samenwerken werkt namelijk. Zeker als het gaat om het behoud van onze zelfstandigheid.
Lokaal Wassenaar gaat er voor zorgen dat ons dorp een sterke en betrouwbare partner is in de regio. Dat is een voorwaarde voor onze zelfstandigheid.
Lokaal Wassenaar! is voorstander van een aanpak die vertrouwen en saamhorigheid uitstraalt. Een zo breed mogelijke coalitie die uitgaat van een raadsbreed politiek programma laat zien dat de Wassenaarse politiek samen met de Wassenaarders in staat is er voor te zorgen dat Wassenaar zelfstandig kan blijven.
Een college dat op deze manier tot stand komt zal ongetwijfeld het vertrouwen kunnen krijgen van de Commissaris van de Koning. Dat is belangrijk. Hij speelt een belangrijke rol als het gaat over de toekomst van ons dorp.
Lokaal Wassenaar! zal er op toezien dat het nieuwe raadsprogramma voor de komende vier jaar recht doet aan de belangen van alle Wassenaarders.

Ondernemers positief over Lokaal Wassenaar!

Ondernemend Wassenaar is positief over het door Lokaal Wassenaar! genomen initiatief om twee lokale partijen samen te voegen. Dat blijkt ook uit het verslag van de door Ondernemerd Wassenaar georganiseerde debatavond :

........Bij zoveel overeenstemming was het geen wonder dat één van de lokale partijen (Lokaal Wassenaar!) een beroep op de andere deed om meer samen te werken en wellicht in navolging van wat Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil voor deze verkiezingen deden, te fuseren. Minder partijen, die nagenoeg hetzelfde willen, zou wellicht de effectiviteit van het plaatselijke bestuur ten goede komen. Want uit de bestuurskrachtmeting eind 2016 bleek een heel ander beeld.......

Je bent jong en je woont in Wassenaar…..

Deze week staat de Wassenaarse jeugd in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens het politieke jeugddebat op 6 maart konden de jongeren in discussie gaan met de lokale politiek. Je bent jong en je woont in Wassenaar. Dan heb je best wel wat wensen. Lokaal Wassenaar! is er voor allemaal, dus ook voor onze jeugd. In de nieuwe gemeenteraad staan wij klaar om naar jullie te luisteren. En op 7 maart is de opening van de voetbalkooi. Als wethouder van Sport heb ik mij hard gemaakt voor deze voetbalkooi. Het ging niet vanzelf. Maar het is gelukt. De kooi staat er en er kan gevoetbald worden.
Ooit was ik ook jong. En ook ik woonde in Wassenaar. Wij hadden dezelfde wensen als de jongeren van nu. En ook wij waren niet altijd tevreden: Er is zo weinig te doen. Er zijn genoeg plekken om buiten te spelen. Aan sportverenigingen is er geen gebrek. Maar je wil ook wel eens gewoon lekker rond hangen of met elkaar iets drinken. Maar dat is nu juist zo lastig in Wassenaar. Na al die jaren is er nog steeds niet veel veranderd.
De jeugd is onze toekomst. Maar onze jeugd woont nu in ons dorp. Daarom willen zij nu iets te doen hebben in Wassenaar . Je mag onder de 18 nergens naar binnen in Wassenaar. Leiden en Den Haag zijn best ver. En hoe kom je laat in de avond terug naar Wassenaar? En als je ergens op straat lekker rondhangt met je vrienden wordt je al gauw weggestuurd als “hangjongere”. Lokaal Wassenaar! vindt dat jullie best recht hebben op hangplekken. Wij zien hangjongeren niet als probleem en willen kijken of het leuker kan.
De jongere in Wassenaar wordt helaas te vaak als overlast gezien. Onzin, onze jongeren zijn gewoon inwoners van ons mooie dorp. Alleen wat jonger dan de gemiddelde Wassenaarder. Wij zijn er trots op dat onze jongeren heel actief zijn bij verenigingen. Als sporter, als musicus, binnen de scouting en gelukkig ook heel vaak elders als vrijwilliger.
En als je het als jongere het minder goed hebt getroffen dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat onze jeugdhulp goed op orde is. Maar hiernaast zijn wij ook voor een “positief” jeugdbeleid.
Je bent jong en je woont in Wassenaar………..Ja, dan wil je ook leuk en gezellig kunnen leven, sporten en uitgaan. Daar horen voorzieningen bij in Wassenaar. Wij als Lokaal Wassenaar! begrijpen dat.
Wij gaan ervoor zorgen dat alle Wassenaarders zich kunnen vermaken in ons dorp.
Lokaal Wassenaar! is er voor alle Wassenaarders. Ook voor onze jeugd!

Het eerlijke verhaal

Zelfstandigheid is voor veel Wassenaarders het belangrijkste verkiezingsonderwerp. Wassenaar heeft veel te bieden maar volgens de laatste bestuurskrachtmeting is het bestuur voor verbetering vatbaar.
Houdbare gemeentefinanciën horen hierbij. Het wordt steeds moeilijker om uitgaven door inkomsten te dekken, zeker als we incidentele mee- en tegenvallers vergeten. Voorheen speelden zaken als achterstallig onderhoud en investeringen in infrastructuur een rol maar er is ook een structureel probleem, mede urgent door het wegvallen van nog eens €1.8 miljoen aan inkomsten.
Lokaal Wassenaar! wil een evenwichtige begroting; een voorwaarde om zelfstandig te blijven. De afgelopen jaren is de focus geweest op het sluitend krijgen van de begrotingen. Het structureel aanpakken van de problematiek om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen vereist echter meer en betekent het nemen van moeilijke besluiten. Lokaal Wassenaar! wil deze uitdaging aangaan. We moeten kritisch kijken naar bestuur en ambtenarenorganisatie en de uitgaven hiervoor. Een kleine organisatie is geen doel op zich. Het gaat om kwaliteit van de organisatie, adequaat uitgerust voor haar taken. Verder moeten we kritisch blijven kijken naar onze voorzieningen en dienstverlening; wat is de gemeente verplicht te doen, waar is er keuzevrijheid en waar en hoe kan het efficiënter en zuiniger? Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Misschien is het beter om te stoppen met sommige diensten, kunnen anderen dit beter of moeten sommige belastingen wat naar boven als we het huidige niveau willen vasthouden. Hoeveel hebben we over voor ons groen en waarin willen we investeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie rond de Warenar. Lokaal Wassenaar! vindt niet dat je geld maar op de bank moet laten staan. Het is prima te investeren in zaken die Wassenaar duurzaam ten goede komen en waar draagvlak voor is, mits je de jaarlijks uitgaven hiervan ook kunt betalen.
Goed besturen betekent ook moeilijke besluiten nemen. Dat is niet altijd leuk maar het is de realiteit. Lokaal Wassenaar! zal in overleg met de bevolking waar nodig deze besluiten nemen. Stem dus op Lokaal Wassenaar! We praten u niet naar de mond, maar pakken problemen aan, voor onze toekomst en de zelfstandigheid van ons dorp.

Parkeerterrein Museum Voorlinden

Museum Voorlinden is een aanwinst voor Wassenaar.
Het museum levert een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat in ons dorp. Vlak voor de opening heeft het museum zonder de benodigde vergunning een extra parkeerterrein aangelegd langs de Buurtweg. Al snel bleek dat dit parkeerterrein voorziet in een behoefte. Extra parkeercapaciteit voorkomt dat de buurt onnodige parkeerdruk ondervindt van de museumbezoekers. De huidige lokatie is echter zeer ongewenst. De buurtbewoners ondervinden te veel overlast en hun woongenot staat onder druk.

Lokaal Wassenaar! is van mening dat er gezocht moet worden naar een parkeerlokatie elders op het museumterrein. Een plek die niet zichtbaar is vanaf de Buurtweg en die geen overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners.
Met alle belanghebbenden moet gezocht worden naar een oplossing die de parkeerdruk opvangt en tevens recht doet aan de landschappelijke waarden van dit gebied.

Lokaal Wassenaar! vraagt het college om een goede afstemming met de buurt, het museum en andere belanghebbenden.

Oog voor Wassenaar en haar sporters!

Op maandag 1 januari was een ruime delegatie van Lokaal Wassenaar! aanwezig bij de Wassenaarse Nieuwjaarsduik aan een zonnige maar koude en winderige Wassenaarseslag. Ruim 150 deelnemers doken het ijskoude zeewater in waaronder Fred Weijn van Lokaal Wassenaar!

De Wassenaarse heren hardloopclub “De Duintrappers” organiseerde voor de 19e keer deze nieuwjaarsduik. Na afloop zorgden de heren voor warme chocolademelk en Berenburg om de deelnemers weer een beetje op temperatuur te laten komen. Hulde daarvoor!

De hardloopclub “Duintrappers“ bestaat al 40 jaar en is slechts één voorbeeld van de vele bloeiende Wassenaarse sportverenigingen. Zo gaf WZK OMNI Vereniging Wassenaar tijdens de nieuwjaarsduik het startsein voor het jaar waarin zij haar 90 jarig jubileum viert.

Wassenaar is een gemeente met een bloeiend sportverenigingsleven. Van golf tot voetbal, van zwemmen tot hardlopen en niet te vergeten alle sportactiviteiten, die worden georganiseerd voor de 65 plussers. Het aantal actieve sporters ligt in Wassenaar hoog.

Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk, dat er ook op politiek vlak oog is voor de belangen van sporters en sporten. Daarom zal Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor een effectief sportbeleid. 

Klimaatneutraal

Dit najaar verscheen de brochure: “Dorpsprofiel Wassenaar”. De gemeente Wassenaar heeft het initiatief genomen voor deze publicatie. Dit gebiedsprofiel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de lokale overheid en maatschappelijke partijen. Klimaatneutraliteit, circulaire economie en vergroening krijgen hierin ruime aandacht. Dit zijn onderwerpen die Lokaal Wassenaar! nauw aan het hart liggen.

Hoewel ons dorp slechts een beperkte rol kan spelen in dit mondiale vraagstuk, is het de taak van de Wassenaarse politiek om te kijken hoe wij, als Wassenaarders, met elkaar hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. Lokaal Wassenaar! roept alle Wassenaarders dan ook op om mee te denken hoe wij dit met elkaar kunnen gaan waarmaken. De vraag is niet of wij hiervoor een inspanning gaan leveren, maar hoe wij deze klus met elkaar gaan klaren.

In de Wassenaarse Structuurvisie hebben wij met elkaar vastgesteld dat Wassenaar de groenste gemeente van Nederland kan worden. Dit schept verplichtingen. Niet alleen voor de politiek, maar voor alle Wassenaarders. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar vooral voor de Wassenaarders van morgen. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom gaat Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor klimaatneutraliteit, een circulaire economie en vergroening. Dit kunnen wij als politieke partij niet alleen.

Lokaal Wassenaar! doet daarom een beroep op alle Wassenaarders hieraan enthousiast mee te doen. Voor een betere toekomst voor Wassenaar.

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.